Details

Tecnologia, economia i universitat: anàlisi dels efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació sobre leficiència econòmica de les universitats virtuals

by Castillo i Merino, David

Abstract (Summary)
Aquest treball dinvestigació estudia el procés de transformació de les universitats dels països de lOCDE durant les dues darreres dècades, en concret els paràmetres de la seva evolució cap al concepte duniversitat xarxa i la seva interacció amb ladopció i difusió de lús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en lactivitat docent i en la gestió universitàries. En aquest marc, es determinen els patrons dinversió duna mostra duniversitats virtuals, definides com a universitats que desenvolupen la seva activitat formativa mitjançant sistemes de-learning, i sanalitza la relació entre TIC i eficiència econòmica, arribant a demostrar la hipòtesi principal següent: lefecte complementari de la inversió en TIC i la innovació metodològica i organitzativa són els factors determinants de leficiència tècnica i assignativa daquesta tipologia duniversitats; a més, aquests patrons dinversió expliquen la necessitat dadaptar els sistemes de costos tradicionalment implantats en el sector universitari a una nova estructura de costos.

Resumen

El presente trabajo de investigación estudia el proceso de transformación de las universidades de los países de la OCDE durante las dos últimas décadas, en concreto los parámetros de su evolución hacia el concepto de universidad red y su interacción con la adopción y difusión del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la actividad docente y en la gestión universitarias. En este marco, se determinan los patrones de inversión de una muestra de universidades virtuales, definidas como universidades que desarrollan su actividad formativa mediante sistemas de e-learning, y se analiza la relación entre TIC y eficiencia económica, llegando a demostrar la hipótesis principal siguiente: el efecto complementario de la inversión en TIC y la innovación metodológica y organizativa son los factores determinantes de la eficiencia técnica y asignativa de esta tipología de universidades; además, estos patrones de inversión explican la necesidad de adaptar los sistemas de costes tradicionalmente implantados en el sector universitario a una nueva estructura de costes.

Bibliographical Information:

Advisor:Vilaseca i Requena, Jordi

School:Universitat Internacional de Catalunya

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:internet interdisciplinary institut in3

ISBN:

Date of Publication:01/24/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.