Details

Systerskap - kult och coolt

by Rosenback, Magdalena

Abstract (Summary)
The purpose of this essay is to examine a method for a girl-group activity, the “Project Sisterhood”. This project has been carried out by organizers from the Child and recreational Programme, and targeted girls in the 8th grade. My questions to further explore are: What is Project Sisterhood? Why is it carried out at the Child and Recreation Programme, and how are the students at upper secondary school experiencing their participation? I have chosen to study literature that deals with the salutogenetic theories, on which the project is based, and prevailing steering documents. Then follow a series of interviews with affected personnel and participating girl-group leaders. Sisterhood has a positive and salubrious effect. The purpose for it is to have both school leaders and students developing their sense of self worth and strengthening their self-esteem. The project was initiated when investigations showed that teenage girls lacked self-esteem and that there were no measures taken aimed at this group. The participating students in upper secondary school all express how they have been reassured in their leading roles, and that the project has been important for their own development. Due to the fact that the upper secondary leaders, according to the survey, experience that they have developed in their role as group leaders, they have also acquired a strengthened selfesteem for their future role as teachers. Thus, the Project Sisterhood fulfils its purpose for the teenage girls in upper secondary school. Key words: group activity, leadership, self confidence, sisterhood. Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att undersöka en metod för tjejgruppsverksamhet - ”Projekt systerskap”. Projektet har genomförts med ledare från Barn- och fritidsprogrammet och riktats till tjejer i årskurs 8. Mina frågeställningar är: Vad är Projekt systerskap, varför genomdrivs det på Barn och fritidsprogrammet och hur upplever gymnasieeleverna sin medverkan. Jag har valt att studera litteratur som behandlar de salutogena teorier som projektet grundats på och rådande styrdokument. Därefter följer en rad intervjuer med berörd personal och medverkande tjejgruppsledare. Systerskap har ett hälsofrämjande syfte. Meningen är att såväl gymnasieledare som högstadieelever skall utveckla sin självkänsla och stärka sin självständighet. Projektet initierades då undersökningar visade att tonårstjejer hade bristande självkänsla och att det saknades insatser riktade till denna grupp. Gymnasieeleverna uttrycker samtliga att de stärkts i sin ledarroll och att projektet varit givande för deras egen utveckling. Eftersom undersökningen visar att gymnasieledarna upplever sig ha utvecklats i rollen som gruppledare och därmed även fått bättre självförtroende i sin kommande yrkesroll, så fyller Systerskap sitt syfte för gymnasietjejerna. Nyckelord: gruppverksamhet, ledarskap, självförtroende, systerskap. Innehållsförteckning 1. Inledning............................................................................................................................. 1 1.1. Bakgrund .................................................................................................................... 1 1.2. Begreppsdefinition ..................................................................................................... 2 1.3. Syfte och frågeställningar........................................................................................... 2 2. Teorier och styrdokument .................................................................................................. 3 2.1.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Karlstads universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:12/21/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.