Details

Synergi? : En studie av några industriföretag

by Holtström, Johan

Abstract (Summary)

Synergi är viktigt i samband med fusioner och förvärv. Utgångspunkten är att synergi, i både teori och praktik, används för att skapa olika typer av mervärden. Fusioner och förvärv är frekvent förekommande i företagande och det är många olika aktörer som berörs av sådana förändringar, t.ex. anställda, företagsledningar och ägare. Företagsintegrationer kan antas påverka de företag som är involverade i fusionen eller förvärvet. Även andra aktörer som kunder och leverantörer kan komma att påverkas av den förändring som en fusion eller ett förvärv innebär. Det finns därför skäl att studera förhållandet mellan skapande av synergi och företagsintegrationer.

Avhandlingens inriktning är att i vid bemärkelse studera synergibegreppet för att ytterligare öka förståelsen av synergi, både inom ett företag samt i företagets affärsnätverk. Syftet med avhandlingen är att utveckla hur synergi kan realiseras inom företaget och i affärsrelationer till kunder och leverantörer i samband med fusioner och förvärv.

Baserat på fusioner och förvärv bland industriföretag analyseras i avhandlingens första del hur och om synergi kan realiseras inom ett integrerande företag. Ett resultat av studien är att synergi inom ett företag sammanfattningsvis kan sägas vara ett resultat av ett samspel mellan skapande av mervärden, samstämmighet mellan strategiska prioriteringar och funktionellt genomförande. Synergi inom ett företag kan sägas vara något som en företagsledning planerar med avsikt att genomföra. Företaget är i centrum och avsikten är att förändra och påverka omgivningen för anpassning till de nya förutsättningar som finns. I en sådan miljö finns andra aktörer, som kunder och leverantörer. Det finns därför ett intresse att också studera hur och om synergi i en affärsrelation kan uppstå.

Synergi i ett fusionerande eller förvärvande företags affärsnätverk är en breddning av synergibegreppet till att också omfatta relationen mellan företag. Avhandlingens andra del studerar detta. Det är viktigt att ha ett vidare perspektiv på vad en förändring får för konsekvens i skapande av synergi i ett integrerande företags relation till andra aktörer, som kunder och leverantörer. Synergi i relation kan uttryckas som det samlade resultatet av hur aktörerna anpassar sig till förändringar, hur förändringen påverkar beroendeförhållanden, i vilken utsträckning det sker en koordinering av aktiviteter och hur detta sker i interaktion över tiden.

Avhandlingen kombinerar också de två perspektiven på synergi i förhållande till utvecklingen över tiden. Inom det integrerande företaget kan synergi framstå som planerad i integrationens tidiga faser eller ske framväxande över tiden. I det integrerande företagets relation till andra aktörer kan synergi i relation förekomma genom påverkan i integrationens tidiga faser. Det är något som de integrerande bolagen planerar att genomföra i relation till andra aktörer. Synergi i relation kan över tiden ske i interaktion mellan affärsnätverkets aktörer. Synergi genom interaktion handlar om att det integrerande företaget initierar en förändring genom sammanslagningen och de olika aktörerna anpassar sig över tiden till de förändringar som sker. Anpassning är inte en passivitet utan ett uttryck för både aktion och reaktion.

Avslutningsvis diskuteras praktiska implikationer av studien. Vid fusioner och förvärv kan det vara av intresse att beakta vad de integrerande företagens agerande får för konsekvenser i relation till andra aktörer samtidigt som den egna verksamheten utreds. Processmedvetenhet innebär att en kedja av aktiviteter startas och att det kan få betydelse för vilket resultat förändringen får över tiden. Stabilitet och beroenden mellan aktörerna påverkas genom de fusioner och förvärv som sker. Fusioner och förvärv kan fungera som drivkraft för att skapa tillväxt hos andra aktörer. Den operativa verksamheten hos andra aktörer kan också påverkas genom de förändringar som sker i en fusion eller ett förvärv.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:SOCIAL SCIENCES; Business and economics; Synergy; merger; acquisition; integration; business relationship; business network; supplier; customer; Synergi; fusion; förvärv; integration; affärsrelation; affärsnätverk; leverantör; kund

ISBN:978-91-7393-718-4

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.