Details

Svensknoterade företags exponering mot och etablering i Polen

by Hellman, Stefan

Abstract (Summary)
Using annual firm reports as a source, this paper makes an attempt at studying the exposition of Swedish businesses in Poland today. The Swedish firms used in this study are those included in the OMX index. Poland is on the threshold of some serious economic problems. High unemployment, a budget deficit, continued substantial agricultural sector, a standstill in privatisation, increased support of extreme rightist political parties, as well as stagnated economic expansion are factors that cause a marked increase in the risks involved in the establishment of enterprise in Poland. Annual reports are one of the most important documents used by business interests here in making important decisions regarding future investments. In an annual report, the more substantial risks taken by a firm should be clearly formulated. In the reports covered by this study, Poland is seldom mentioned, and the risks involved in establishment there, rarely discussed. For this reason, speculative investors have little or no possibility to judge the probable risks taken by individual companies. Swedish firms have at present very moderate exposition in Poland, but there is a substantial increase primarily in the areas of telephone operating and banking. In a calculation of marketing based on the OMX index, there is at present a very low level, but a clear tendency toward an increase. This paper also contains a quantitative study in the form of a questionnaire, dealing with which form of establishment Swedish firms have chosen in their investments in Poland. This study also attempts to show which factors steer this choice. The establishment of subsidiary companies is clearly the most common form. The single factor which, above all others, instigates these business investments in Poland is the future potential in a market of almost 40 million citizens. 4 FÖRORD Denna uppsats, som tillika är ett examensarbete för en civilekonomexamen, har växt fram under en mycket intensiv period. Det har varit en period som bestått både av ett heltidsjobb vid Dahlstiernska gymnasiet i Mellerud och heltidsstudier i företagsekonomi vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla, HTU. Det är få förunnat att både kunna vara avlönad för ett trivsamt och omväxlande jobb och samtidigt bedriva av kommunen och EU helfinansierade universitetsstudier i ett intresseväckande ämne. Därför ägnas denna uppsats åt alla de, framför allt i Polen och andra öststater, som i spåren av växande arbetslöshet och ökande sociala klyftor aldrig ges den möjligheten. Slutligen, ett tack till gymnasielärare Kristin Mikelsson Jonsson, som hjälpt mig med den engelska översättningen av uppsatsens abstract. Stefan Hellman 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 6 1.1 Problembakgrund 6 1.2 Problemprecisering 6 1.3 Syfte 8 1.4 Definition av begrepp och avgränsning 8 1.5 Målgrupp 8 1.6 Disposition 9 2. METOD 10 2.1 Val av forskningsansats 10 2.2 Typer av undersökningar 10 2.3 Datainsamlingsmetod 12 2.4 Metodval och metodproblem 12 2.4.1 Exponering mot Polen 12 2.4.2 Etablering i Polen 13 2.4.3 Metodproblem 13 2.5 Metodiska överväganden vid enkätutformning 14 2.6 Urval och bortfall 14 3. TEORIAVSNITT 16 3.1 Tidigare forskning 16 3.2 Teorier om exponering 16 3.3 Teorier om etablering 17 3.4 Etableringsformer 18 3.4.1 Indirekta och direkta etableringsformer 18 3.4.2 Klassifikationsschema för val av etableringsform 19 3.5 Vilka frågor bör ställas i enkäten 20 4. TRANSITION OCH POLSK-SVENSKA
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:företagsekonomi polen börsföretag årsredovisning exponering etablering

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.