Details

Svenska läkemedelsföretags relationsmarknadsföring

by Wallsten, David; Eliasson, Erik

Abstract (Summary)
Studien behandlar svenska läkemedelsföretags relationsmarknadsföring, ett område vilket enligt författarna är att betrakta som relativt outforskat. Studien baseras på en kvalitativ undersökning av fem stora läkemedelsföretag i Sverige med syftet att studera anledningarna till varför företagen bedriver relationsmarknadsföring och mot vilka aktörer den riktas. Studiens teoretiska modell genererade följande fyra propositioner baserade på förutsättningarna på den svenska läkemedelsmarknaden. Propositionerna kunde antingen accepteras eller förkastas. P1: Relationsmarknadsföring används för att komplexiteten inom läkemedelsindustrin kräver det. P2: Relationsmarknadsföring används av läkemedelsföretag för att det genererar ekonomiska fördelar som direkt påverkar lönsamheten. P3: Relationsmarknadsföring bedrivs endast till läkare eftersom de har förskrivningsmonopol. P4: Relationsmarknadsföringen bedrivs till fler aktörer än läkare eftersom de påverkas av andra intressenter vid förskrivande. Analysen visade på att läkemedelsföretagen har en relativt likartad syn när det gäller relationsmarknadsföring. Resultatet tyder på att läkemedelsföretagen inte utövar relationsmarknadsföring som en konsekvens av marknadskomplexitet utan snarare beroende på att det resulterar i ekonomiska fördelar. Resultatet tyder även på att destuderade läkemedelsföretagen inte enbart bedriver relationsmarknadsföring mot läkare utan även mot andra aktörer på läkemedelsmarknaden.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:05/11/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.