Details

Svensk handelspolitik i den rådande etanoldiskussionen : En studie av centrala aktörers argumentation år 2006

by Hjort, Mattias; Johansson, Nils

Abstract (Summary)
Debatten om hur oljan skall ersättas i Sverige till år 2020 pågår. Ett diskuterat alternativ är etanol, vars förbrukning förväntas öka. Sveriges etanolproduktion är beroende av EU:s tullstruktur, utan den blir fabrikerna i Sverige utkonkurrerade. Samtidigt är Sveriges handelspolitiska utgångspunkt att alla former av handelshinder skall motverkas. Om man skall satsa på en inhemsk produktion av etanol måste man gå emot handelspolitiken och inte propagera för en frihandel. Sverige står inför ett vägval där endast ett val av två önskade går att uppfylla. Syftet med denna uppsats är att undersöka Sveriges interna diskussion, bland närmast berörda intressenter såsom politiker, tjänstemän, näringsliv och intresseorganisationer, om detta vägval. Vidare ska policydokument såsom handelspolitiska och energipolitiska dokument undersökas. Närmare ska vi undersöka vilka argument som framträder för en frihandelslinje respektive argument för en inhemsk produktion. Detta för att argumenten kan påvisa vilka värden som innefattas i de båda vägarna. Textanalysen påvisade att den frihandelsvänliga linje som Sveriges handelspolitik representerar, ifrågasätts av både Sveriges nya förslag för att uppnå ett oljeoberoende och EU:s förslag till energistrategi. Kontentan av analysen är att det i dagsläget saknas en genomtänkt strategi för hur Sverige skall trygga behovet av etanol. Resultatet av intervjuanalysen visar att argumenten som framträder är av en art som stöder en fri handel men också sådana som vurmar för en inhemsk produktion. Dock är man överens om att en frihandel inom denna sektor skulle vara gynnsamt för u-länders utveckling och även att arbetstillfällen och landsbygdsutveckling skulle gynnas av en inhemsk etanolindustri. Nyckelord Handelspolitik, handelsteori, protektionism, frihandel, etanol, etanolpolitik, etanolproduktion, intervjustudie
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:free trade ethanol politics of production policy protectionism

ISBN:

Date of Publication:09/11/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.