Details

Svensk eller invandrare? : en studie av integrationen ur en invandrarförälders perspektiv

by Holm, Beatrice

Abstract (Summary)

Syftet med detta arbete är att visa hur några invandrarföräldrar resonerar i frågor som gäller deras barn. Min huvudfråga är, vilka förväntningar har invandrarföräldrarna på sina barn när det gäller att ta till sig den svenska kulturen respektive föräldrarnas kultur? Undersökningen grundar sig på intervjuer med fem föräldrar. De frågor som jag ställt för att få svar på min huvudfråga är följande:

* Hur ser invandrarföräldrarna på att barnen tar till sig den svenska kulturen?

* Vilka krav har föräldrarna på att barnen tar till sig deras kultur?

* Hur uppfattar invandrarföräldrarna den svenska skolan?

Som komplement till undersökningen har jag också gjort en forskningsöversikt. Forskningen visar att hur barnen utvecklar sin identitet beror mycket på hur de blir bemötta av sin omgivning som till exempel skolan och hemmet. I mitt arbete har jag undersökt hur invandrarföräldrarna bemöter sina barn. Resultatet visar framförallt att hur man förhåller sig till den egna kulturen och den svenska kulturen är mycket beroende på hur integrerad i det svenska samhället man är. Integrationen i det svenska samhället beror i sin tur på hur familjen tänkt sig sin framtid. Tänker familjen flytta tillbaka till sitt hemland eller stanna i Sverige. Invandrarföräldrarna har en positiv syn på svenska skolan. Den är friare och ger barnen en möjlighet att utvecklas. Friheten kan leda till att skolan uppfattas som lite slapp i vissa fall.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:religionsdidaktik kultur kulturmöte religionsmöte mångkulturell mångreligiös integration religiös identitet kulturell ackulturation invandrare religion theology religionsvetenskap teologi sociology of religionssociologi

ISBN:

Date of Publication:01/01/1998

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.