Details

Styrning inom fristående och kommunala skolor : en jämförelse

by Albrektsson, Therese; Bravell, Lisa; Mattisson, Hanna

Abstract (Summary)
Bakgrund: På grund av diverse politiska åtgärder har den offentliga sektorn börjat utsättas för ökad konkurrens. Genom Friskolereformen som drevs igenom 1992 har möjligheterna att starta upp friskolor blivit allt större och därmed också mer populärt. Mellan 1992 och 2002 ökade antalet friskolor i Sverige med över 500 %. Ur pedagogisk utgångspunkt har mycket forskning bedrivits om skolor medan det är knapphändigt med studier av fenomenet från ekonomisk vinkel. Det som föräldrar angett som främsta anledning till skolbyte är skolans status och rykte, undervisningens kvalitet och skolans atmosfär, miljö och storlek. Detta är styrvariabler som vi ska studera. Syfte: Vårt syfte med denna undersökning är att klarlägga huruvida styrningen av organisation, fysisk arbetsmiljö och personal skiljer sig mellan kommunala skolor och friskolor. Vi vill även förklara vad eventuella skillnader beror på. Avgränsningar: Rapporten omfattar främst årskurs 7-9 och endast friskolor med allmän inriktning. Genomförande: Undersökningen genomfördes med hjälp av en mailenkät. Skolledare i 15 friskolor, 15 kommunala skolor i de kommuner som friskolorna låg och 15 kommunala skolor i kommuner utan friskolor tillfrågades. Resultat: Styrningen skiljer sig en aning åt mellan skoltyperna på enskilda variabler. Orsakerna till skillnaderna var dock olika varför vi inte ser att den övergripande styrningen skiljer sig åt. Nyckelord Friskola, Kommunal skola, Offentligt, Privat, Styrning, Jörgen Dahlgren Avdelning, Institution Division, Department Datum Date 2004-06-08 Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Ekonomiska institutionen 581 83 LINKÖPING Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ISBN ISRN Ekonomprogrammet 2004/13 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2004/ep/013/ Titel Title Styrning inom fristående och kommunala skolor - en jämförelse Control in private and public schools - a comparison Författare Author Therese Albrektsson, Lisa Bravell, Hanna Mattisson Sammanfattning Abstract Background: As a result of political measures, the public sector is more and more exposed to competition. Trough the reforms in 1992 it has become easier to start up private schools and also more popular. Between the years of 1992 and 2002 the number of private schools in Sweden has increased by more than 500 %. From an educational point of view there has been a lot of research while there are few studies of the phenomenon with an economic approach. Parents have mentioned the school’s status and reputation, quality of education and the atmosphere, environment and size of the school, as the most important reasons for changing school. These factors are variables of control that we are going to study in this report. Purpose: We aim to elucidate whether the control of the organization, physical work environment and personnel differ between public and private schools. We also want to explain what possible differences depend on. Delimitations: The report mainly includes grade 7-9 and only private schools with a general direction. Method: The study is made through a questionnaire that was sent out by e-mail. Headmasters in 15 private schools, 15 public schools in the same municipalities as the private schools and 15 public schools in municipalities where there’s no competition from private schools were asked. Result: Control differ slightly between the schooltypes on individual variables. The reasons to the differences, however, varies a lot why we can’t say that the overall control differ appreciably.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:friskola kommunal skola offentligt privat styrning jörgen dahlgren

ISBN:

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.