Details

Styrning av tågtrafik på Malmbanan

by Nilsson, Kristina

Abstract (Summary)
Malmbanan kallas den runt 50 mil långa enkelspåriga järnvägssträcka som går från Narvik i norr till Luleå i söder. På Malmbanan transporterar gruvbolaget LKAB sin järnmalm från gruvorna i Kiruna och Malmberget till hamnarna i Narvik och Luleå för export. På banan går även dagligen persontåg samt annan godstrafik. Banan har ett högt kapacitetsutnyttjandet vilket ökar känsligheten för störningar i systemet. För att kunna öka transportvolymen på järnväg har LKAB börjat köra med längre (750 meter) och tyngre tåg. Detta kräver ytterligare kapacitet och för att kunna möta annan trafik på banan krävs mötesstationer som är längre än 750 meter vilket knappt en tredjedel av antal stationer på Malmbanan är. En möjlighet att förbättra kapacitetssituationen kan vara att utveckla systemen för styrningen av tågtrafiken vid trafikledningscentralen. Syftet med detta arbete är att genom fallstudier av styrning och planering av tågtrafik belysa hur kapaciteten på Malmbanan kan förbättras för att effektivisera malmtransportflödet. För att tågtidtabellen inte ska styra hela produktionsflödet för järnvägsföretagen som trafikerar banan behöver dagens tågtrafik bli mer flexibel än den är i dagsläget. Ökad flexibilitet kan exempelvis innebära möjlighet till tåglägen med kort varsel. Dras begreppet flexibilitet till sin spets skulle det kunna likställas med att tågen går utan tidtabell. Analysen av det brasilianska järnmalmsmalmbolaget CVRD:s transportverksamhet visar att det går att förbättra tågtrafikflödet genom teknikförbättringar. Satsning på ny teknik som optimerar både styrning och körning av tågen har gett mycket positiva effekter hos CVRD. Det är dock osäkert hur mycket malmtågens trafiksystem kan förändras även om teknikförbättringar genomförs. Belastningen av övrig tågtrafik på Malmbanan är för hög, tillräckligt långa mötesplatser är för få och risken är att antalet störningar skulle bli alltför omfattande.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.