Details

Stroke i familjen : Anhörigas upplevelser Living with a stroke patient : Experiences by family members

by Holmgren, Michael; Sandelin, Martin

Abstract (Summary)

Bakgrund: Vid stroke utlöses olika reaktioner och kriser i familjen och deras välmående är av stor vikt för rehabiliteringen av den familjemedlem som insjuknat. Genom en djupare förståelse för anhörigas situation kan omvårdnaden bättre individanpassas i syfte att minska psykiska och sociala problem som annars är vanligt förekommande i familjer där en familjemedlem insjuknat i stroke. Syfte: Att beskriva hur anhöriga till en familjemedlem som insjuknat i stroke upplever sin situation. Metod: Studien är kvalitativ. En innehållsanalys gjordes av det manifesta innehållet i fem skrivna berättelser. Resultat: Två kategorier framkom: Emotionella utmaningar och En förändrad livssituation. De anhöriga engagerade sig relaterat till sin kärlek vilket också gjorde att de åsidosatte sig själva. Anhöriga beskrev en stor variation av känslomässiga reaktioner där oro och ovisshet var utmärkande. Anhöriga upplevde ett beroende av andra då livssituationen förändrades. Sociala kontakter blev lidande, de upplevde problem i kommunikationen och de genomgick ett rollbyte till familjemedlemmen som insjuknat . Anhöriga accepterade motvilligt den nya livssituationen. När stödet inte upplevs som rätt anpassat så skapar detta en känsla av beroende hos den anhörige och ett behov att aktivt påverka vårdgivaren till en förändring. 

 

 

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:stroke experience relative upplevelser anhörig nursing omvårdnad

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.