Details

Stress, self-efficacy och livstillfredsställelse : Finns det köns och åldersskillnader

by Bielska Råbom, Angelika

Abstract (Summary)
ABSTRACTThe aim of this quantitative study was to investigate if stress, self-efficacy and life satisfaction varied with gender and age. The sample was selectively chosen in the municipality, country council, private sector and in the trade business. 237 participants were included in the study, of which 94 were men and 143 were women. Age was split in two categories: younger adults (18-40 years) and older adults (41-65 years). The results showed that there were correlations between the dependent variables: stress, self-efficacy and life satisfaction. The results also showed that: gender has an effect on stress and that age has an effect on stress and self-efficacy. There was also a significant interaction effect between gender and age for stress: younger women reported the highest stress among the groups. No other significant interaction effects for self-efficacy and life satisfaction were found.Keywords: Stress, self-efficacy, life-satisfaction, gender, age.SAMMANFATTNINGSyftet med den här kvantitativa studien var att undersöka om stress, self-efficacy och livstillfredsställelse skiljer sig i ålder och kön. Stickprovet utfördes selektivt på arbetsplatser inom kommun, landsting, privata sektorn och inom handel. 237 deltagare var med i studien varav 94 var män och 143 var kvinnor. Ålder delades upp i kategorierna: yngre vuxna (18-40 år) och äldre vuxna (41-65 år). Resultatet visade att det fanns samband mellan de tre beroende variablerna: stress, self-efficacy och livstillfredsställelse. Resultatet visade även att: kön har en effekt på stress och att ålder har en effekt på stress och self-efficacy. Det fanns även en signifikant interaktionseffekt mellan kön och ålder för stress där yngre kvinnor rapporterade högst stress. Inga andra signifikanta interaktionseffekter för self-efficacy och livstillfredsställelse fanns.Nyckelord: Stress, self-efficacy, livstillfredsställelse, kön, ålder
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:02/04/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.