Details

Stor stark och miljövänlig? : En kvantitativ innehållsanalys av bilreklam i aftonbladet 2000-2006

by Nilsson, Mattias; Lundengård, Niklas

Abstract (Summary)
En gren inom företagsekonomin förespråkar vad som kallas grön marknadsföring. Inom grön marknadsföring betonas även att de negativa effekter en produkt skapar bör belysas. Syftet med denna undersökning har varit att studera vilka egenskaper och information bilindustrin lyfter fram i sin reklam på den svenska marknaden. Genom en kvantitativ innehållsanalys av reklamens innehåll har undersökningen avsett besvara utifall reklamen kan benämnas som grön marknadsföring. Resultatet pekar på att den svenska bilindustrin inte utövar grön marknadsföring. Undersökningen har fastställt att delar av innehållet i bilindustrins annonser kan benämnas som grön reklam, dock uppfylls inte kraven för grön marknadsföring. För att den gröna reklamen ska utgöra en del av den gröna marknadsföringen krävs en väsentlig ökning över tid, vilket inte påträffats i undersökningen. Det finns emellertid tendenser i analysen vilket pekar på att bilindustrin är på väg mot en grön marknadsföring då en ökning av den gröna reklamens förekomst registrerats under 2006.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:03/18/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.