Details

Stick to your knitting : Outsourcing av ekonomihanteringen hos några små aktiebolag i Västerås Stick to your knitting : Outsourcing of the economic function in some small private limited companies in Västerås

by Eriksson, Johanna; Hansson, Sandra

Abstract (Summary)

 

Nivå:                                  Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp

Seminariedatum:                2009-05-29

Titel:                                  Stick to your knitting – Outsourcing av ekonomihanteringen hos några små aktiebolag i Västerås

Författare:                          Johanna Eriksson 1982

johanna.erik@gmail.com

Sandra Hansson 1982

shn04005@gmail.com

Handledare:                       Leif Carlsson

Syfte:                                  Att ur ett företagarperspektiv beskriva varför ett antal utvalda företag i Västerås har valt att outsourca respektive sköta ekonomihanteringen internt, hur detta har gått till samt hur de som lägger ut ser på sin outsourcingsituation idag. Med hjälp av undersökningens resultat vill vi bidra med råd till företagare som överväger att lägga ut sin ekonomihantering.

Metod:                               En litteratursökning samt en förundersökning genomfördes för att skapa en referensram för uppsatsen. Förundersökningen gjordes bland en affärsrådgivare och två leverantörer av ekonomitjänster vilket genererade praktiska lokala exempel för att komplettera litteraturen. Huvudundersökningen utgjordes av semistrukturerade personliga intervjuer bland tolv aktiebolag i Västerås i olika storlekar. Av dessa hade sex valt att lägga ut ekonomihanteringen och övriga sex hade valt att behålla den internt.

Slutsats:                             De övervägande argumenten för outsourcing var tidsbesparingen och att de kan fokusera på kärnverksamheten, kostnadsbesparingen och att leverantören har högre kompetens avseende ekonomihantering medan argumenten mot outsourcing var förlust av kontroll och intern kunskap samt att leverantören saknar kunskap om uppdragsgivarens bransch. Outsourcingprocessen hos de undersökta företagen är relativt kort. Valet att outsourca eller sköta ekonomihanteringen internt har varken planerats, utvärderats eller analyserats. Leverantören har valts efter rekommendation från en bekant och implementeringen har endast krävt överlämning av dokument och ungefär en dags arbete. Samtliga är nöjda och i de fall där missnöje har uppstått har de valt att byta leverantör.

Nyckelord:                       outsourcing, ekonomihantering, redovisning, lägga ut, BPO

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mälardalens högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:outsourcing economic function bpo accounting lägga ut ekonomihantering redovisning business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.