Details

Statistiska Centralbyrån : En varumärkesanalys för framtiden

by Ward, Johan; von Ahn, Fredrik

Abstract (Summary)
Genom att positionera sitt varumärke på rätt sätt i kundernas medvetande skapas mervärden för sändaren (Kapferer 2004, 102). Ett varumärkes identitet är de associationer som sändaren vill skapa och bibehålla i mottagarens medvetande. Detta för att mottagaren ska uppleva sändaren och dess varumärke som någonting bra. Varumärkesidentiteten består av en kärnidentitet, vilket är det som sändaren huvudsakligen vill upplevas som. För att komplettera detta finns även en utökad identitet som ger varumärket och budskapet dynamik (Aaker 1996, 84-86). Ett varumärkes image i sin tur är vad mottagaren faktiskt upplever om sändaren och dess varumärke (Aaker 1996, 68). För att kunna dra full nytta av sitt varumärke bör således sändarens identitet och image stämma överens så att de inte uppstår missmatchningar dem emellan (Kapferer 2004, 98-99).Anledningen till att detta arbete har utförts är för att ge underlag till Statistiska Centralbyrån i samband med uppstartandet av en marknadsavdelning. För att hjälpa SCB att se var de står i dagsläget har författarna valt att studera SCB som varumärke. Undersökningen började med en insamling av data angående hur SCB vill uppfattas på marknaden för att sedan gå vidare i en kvantitativ undersökning angående hur SCB faktiskt upplevs.Resultatet visar att det finns vissa skillnader mellan SCB:s identitet och image. SCB:s kärnidentiteter har inte till fullo upplevts så starkt av deras kunder. Endast budskapet om att SCB genomför seriösa undersökningar och sammanställningar har upptäckts som något som starkt förknippats med varumärket. Vidare har undersökningen visat att när det gäller SCB:s prisnivå upplever de flesta kunderna att de har höga priser. Prisvärdhet är alltså något som de vill förknippas med men som de misslyckats med att förmedla.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:02/29/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.