Details

"Som en inre eld". Några elevers uppfattningar om motivation

by Hägg Nilsson, Ing-Marie

Abstract (Summary)
Det övergripande syftet med detta examensarbete är att få kunskap om vad några skolbarn anser motiverar eller driver dem till att göra sitt bästa i skola och på fritiden. Arbetet består av en litteraturgenomgång samt en empirisk kvalitativ studie i form av intervju med sju elever i år 6, där jag söker svaren på mina frågeställningar. Resultatet visar att barn drivs av inre faktorer såsom att bestämma sig, eget val och känna frihet. Dessutom drivs de av yttre faktorer såsom mål, få hjälp/sakna hjälp och miljö. Barnen upplever att de har större valmöjligheter på fritiden än i skolan. Eleverna upplever även att de kan bestämma sig för att prestera. Nyckelord Keyword Motivation, drivkraft, inre motivation, yttre motivation, motivationsteorier, göra sitt bästa 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND..................................................................................................................... 5 1.1 ÖVERGRIPANDE SYFTE ................................................................................................ 5 2. LITTERATURGENOMGÅNG OCH CENTRALA BEGREPP ................................ 6 2.1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:motivation drivkraft inre yttre motivationsteorier göra sitt bästa

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.