Details

Som att jämföra äpplen och päron? : att jämföra olika modeller och aspekter av gruppkohesion

by Berggren, Daniel; Sandberg, Björn

Abstract (Summary)
Studiens tvådelade syfte motiveras utifrån rådande oenighet och förvirring kring hur gruppkohesion bör definieras och mätas. Det första syftet var att konstruera och testa ett formulär avsett att mäta olika typer av kohesion. Formuläret kom att innehålla 12 olika aspekter av kohesion baserade på tidigare studiers konceptualiseringar av begreppet. Formuläret undersöktes (N=404) utifrån frågeställningen: Vilka psykometriska egenskaper har kohesionsaspekterna i formuläret? Formuläret uppvisade acceptabla psykometriska egenskaper. Studiens andra syfte var att undersöka samband mellan formulärets olika kohesionsmått utifrån frågeställningen: Hur ser sambanden ut mellan formulärets olika aspekter och modeller av gruppkohesion? Resultaten från 69 grupper tyder på att interpersonell attraktion är en typ av kohesion som skiljer sig mycket från andra aspekter och modeller, om den alls är en aspekt av kohesion. Resultatet tyder även på att övriga kohesionsmodeller på olika sätt fångar ungefär samma fenomen. Slutligen diskuteras vilka kohesionsaspekter som utifrån resultaten kan liknas vid varandras, respektive vilka som bör hållas isär. Nyckelord: kohesion, gruppkohesion, sammanhållning, kohesionsformulär, kohesionsmodeller FÖRORD Vi vill först och främst tacka alla studenter som deltagit i studien. Vi vill också tacka lärare och administrativ personal som varit behjälpliga med scheman, gruppindelningar, e-postadresser och på annat sätt förmedlat kontakter med de många studentgrupper som kom att delta i studien. Vi vill speciellt tacka Erika Garpeteg och Ingegerd Sandström som på olika sätt varit behjälpliga under datainsamlingen. Ett tack riktas också till professor emeritus, Rolf Sandell, dels för några viktiga synpunkter tidigt i processen, men främst för att han ”smittat oss” med sitt lustfyllda förhållande till vetenskapligt arbete. Detta arbete har drivits av stora doser lust och nyfikenhet. Utan våra handledare hade vi dock fått svårt att omvandla denna drivkraft på ett konstruktivt sätt. Ett stort tack riktas därför till våra handledare Elinor Edvardsson-Stiwne och Michael Rosander. Elinor tackar vi för konstruktiv och välbehövlig kritik och för ett stort stöd under hela processen. Michael tackar vi för att hela tiden trott på vår idé, och för att ha förmedlat såväl konstruktiva synpunkter som ett intresse för vår studie. Slutligen vill vi tacka våra familjer för ett osvikligt stöd, stor tolerans och en beundransvärd förståelse, trots att arbetsdagarna blivit både många och sena. Tack till Åshild, Edvin, Frida och Vibeke för att ni på era högst egna sätt har förgyllt vår tillvaro och förmått oss att ta rast när vi som mest behövt det! Linköping, maj, 2004 Daniel Berggren och Björn Sandberg INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:kohesion gruppkohesion sammanhållning kohesionsformulär kohesionsmodeller

ISBN:

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.