Details

Sockerreformen : Konsekvenser av EU:s reformförslag

by Tham, Elisabeth

Abstract (Summary)
Syftet med denna uppsats är att redogöra för reformförslagen gällande EU: s sockerreglering och analysera vilka konsekvenser detta kan få för marknadens aktörer. För att avgränsa väljs tre aktörer som tros påverkas i hög grad. Dessa är Sverige, Moçambique samt AVS-länderna. För att besvara syftet används mikroekonomiska modeller som förklarar EU: s sockerreglering. Med hjälp av dessa analyseras konsekvenserna av reformen. Slutsatserna är att de svenska sockerproducenterna förlorar på reformen medan de svenska konsumenterna gynnas. Moçambique kommer i ett första steg påverkas negativt men kan efterhand utveckla sin produktion och på så sätt gagnas. AVS-länderna kommer att missgynnas av reformen då denna leder till att deras nuvarande fördelaktiga avtal med EU tas bort.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/22/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.