Details

Skynda, skynda… Barns och lärares tankar kring stress och avslappning

by Göransson, Matilda

Abstract (Summary)
Mitt syfte med detta examensarbete är att få djupare kunskaper inom området stress eftersom det blir ett allt större problem i vårt samhälle. Jag vill undersöka elevernas och personalens uppfattning om stress. I arbetet för att motverka stress i skolan är avslappning en del. Jag vill ta också reda på om avslappningsträning ger en positiv effekt på barn. Mina frågeställningar handlar om stress, hur den yttrar sig, vilka orsakerna är och hur man kan motverka stress hos barn. De innehåller också frågorna hur barn upplever stress och avslappning och slutligen hur barn reagerar på avslappning. Arbetet bygger på, förutom litteraturstudier, två empiriska studier. En kvalitativ med intervjuer av lärare och en kvantitativ elevundersökning med enkäter. Genom intervjuerna fick jag reda på lärares tankar kring stress, hur stress påverkar barn och hur man kan arbeta för att motverka stress i skolan. Enkäterna gav mig svar på barns uppfattning om stress och avslappning. De intervjuade lärarnas uppfattning gällande barn och stress stämmer överens med litteraturen men litteraturen ger en vidare bild av problemet. Litteraturstudierna visar även på att regelbunden avslappningsträning ger positiva effekter på barn, de koncentrerar sig bättre, sover bättre och känner lugn och säkerhet. För att dessa goda effekter ska visa sig krävs det att man tränar avslappning under en längre tid. Nyckelord Keyword Stress, avslappning, avslappningsträning
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:stress avslappning avslappningsträning

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.