Details

Skolrutiner för elever med Asperger

by Jonzon, Madeleine

Abstract (Summary)
The main purpose of this study is to investigate what support these pupils are given in order to be able to function at school and how the routines at several schools are managed in order to give pupils with Asperger's syndrome a successful education. I carried out my investigation in three communes in Central Sweden, two smaller communes and one larger. In the study I have interviewed supervisors for resource teams and the specialists working in the teams. The investigation shows that the different communes have different method for managing pupils with Asperger's syndrome. In the larger commune they have special classes for these pupils whilst in the smaller communes the pupils are integrated into the ordinary classes. Both of the smaller communes have smaller groups of pupils where pupils with Asperger's syndrome participate all or part of the school day. The larger commune has is a long-term plan for the pupils through the whole education period whilst the two smaller communes plan on a more continual basis. Pupils with Asperger's syndrome need a very distinct structure for their education, often with a special timetable, smaller groups and an environment accommodated to suit their particular requirements, in order that they can function in school. All three communes were aware of this requirement. All three communes have had pupils that have been transferred over to special schools so that they can be in a smaller group. Key words;School routines for pupils with Asperger's syndrome, School structure for pupils with Asperger's syndrome Sammanfattning Mitt huvudsakliga syfte med denna studie är att få fram vilket stöd dessa elever erbjuds för att fungera i skolan samt hur rutinerna på några skolor ser ut idag för att kunna erbjuda elever med Aspergers syndrom en fungerande skolgång? Jag genomfört min undersökning i tre kommuner i Mellansverige, två mindre kommuner samt en lite större. I undersökningen har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med enhetsansvariga för resursteamen samt specialpedagogerna som arbetar i resursteamen. Undersökningen visar att det ser olika ut i kommunerna för elever med Aspergers syndrom. I den större kommunen har de särskilda klasser för elever med Aspergers syndrom medan man i de båda mindre kommunerna är eleverna integrerade i den vanliga skolverksamheten. De båda mindre kommunerna har mindre grupper där eleverna med Asperger ofta går hela eller delar av dagen. I den större kommunen finns det en långsiktig planering för eleverna genom hela skolan, medan man i de två mindre kommunerna planerar kontinuerligt. Elever med Asperger behöver en tydlig struktur på sin skolgång, ofta behöver de specialanpassade scheman, mindre grupper för att de ska fundera i skolan och anpassning i miljön vilket alla tre kommunerna är medvetna om. Alla tre kommuner har haft elever som skrivits över till särskolan för att eleverna ska få komma till en liten grupp. Nyckelord: Skolrutiner för elever med Aspergers syndrom, Skolstruktur för elever med Aspergers syndrom. Innehållsförteckning
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Karlstads universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:07/11/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.