Details

Sjukskrivningspraxis på vårdcentralen

by Hultgren, Peter

Abstract (Summary)
Den här undersökningen handlar om vårdcentralens läkare och deras sjukskrivningspraxis. Till vårdcentralen kommer patienter med olika sjukdomsbilder och ohälsoproblem. Det är läkarnas grannlaga uppgift att utfärda sjukintyg även om en stor del av de sjukdomsbilder som läkaren möter är oklara. I de fallen ska läkaren inte bara diagnostisera och försöka avhjälpa patientens medicinska problem, läkaren ska också bedöma i vilken mån patientens arbetsförmåga är nedsatt av sjukdom. Dessutom ska läkaren bedöma hur omfattande nedsättningen är och hur länge patienten kan förväntas behöva avstå arbete eller att stå till arbetsmarknadens förfogande.Hur går det till när läkare bedömer patienters sjukdomsgrundade arbetsoförmåga och hur går det till när de bedömningarna översätts till sjukintyg? I den här explorativa studien söks svaren på dessa frågor utifrån ett teoretiskt perspektiv som fokuserar på de olika och ofta motstridiga rollförväntningar som riktas på läkarna i deras sjukskrivningspraxis.Sammanfattningsvis ger undersökningen om sjukskrivningspraxis på vårdcentralen en bild av läkare som strävar mot att förena det goda terapeutiska arbetet med korrekt regeltillämpning och en patientanpassad service, men där logikerna för professionellt, byråkratiskt och marknadsorienterat arbete skapar spänningar. Läkarna tillgriper medicinska, sociala och tekniska strategier för att hantera de osäkerheter som är förbundna med att bedöma och intyga patienters sjukdoms grundade arbetsoförmåga och för att överbrygga de konflikter som uppstår i mötet mellan skilda arbetslogiker.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:SOCIAL SCIENCES; Social sciences; Sociology; Sjukdomsgrundad arbetsoförmåga; professionalism; sjukintyg; Sociology; Sociologi

ISBN:978-91-89317-40-6

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.