Details

Sintesi de lligands monovalents i divalents semi-rígids d'avidina i estreptavidina i estudi de la seva interacció.

by Ayet Galcerà, Eva

Abstract (Summary)
RESUM: Lavidina i lestreptavidina són proteïnes tetramèriques molt conegudes degut a la seva elevada constant dassociació (Ka ? 1015 M-1 i 2.5 x 1013 M-1 respectivament) al seu lligand natural, la biotina. Aquesta forta unió ha fet possible la utilització del sistema (estrep)avidina-biotina en moltes aplicacions biomèdiques. Lobjectiu del present treball ha estat la síntesi de nous lligands davidina (Av) i estreptavidina (SAv) i lestudi de la seva interacció. Shan sintetitzat lligands monovalents dAv i SAv amb un sistema bicíclic de tipus [3.3.1], tant de tipus propandiurea (PDU), com dimetilpropandiurea (DMPDU) i sha demostrat que aquests lligands suneixen a les proteïnes Av i SAv. Sha observat que aquests lligands presenten les següents característiques: - El canvi de sistema bicíclic de DMPDU a PDU es tradueix en un augment de la constant dassociació tant a Av com a SAv. - La introducció duna cadena lateral de valerat sobre làtom de N per a generar lenantiòmer (+) comporta un augment important de la constant dassociació (Ka) a SAv i Av, tant en el sistema de tipus PDU com en el de tipus DMPDU. En canvi, quan sintrodueix la cadena de valerat sobre el N per a generar lenantiòmer (-), els canvis en la Ka són molt menors i de signe contrari, és a dir, hi ha un petit increment en el cas de la DMPDU, però una petita disminució en el cas de la PDU quan suneix a SAv. En canvi, amb Av es produeix sempre una disminució de Ka. - En els lligands de tipus DMPDU, passar de tenir la cadena de valerat unida del C cap de pont a tenir-la unida al N del grup ureido com a enantiòmer (+), comporta un augment de la Ka, més important en Av que en SAv. - En els lligands amb cadena de valerat unida al N, lenantiòmer (+) té una major afinitat per Av i SAv que lenantiòmer (-), tant en els lligands de tipus PDU, com en els de tipus DMPDU. - En el compost DMPDU-C-C4-COOH, la derivatització de la cadena lateral dàcid carboxílic en forma damida afecta poc a la seva Ka a SAv, però fa disminuir bastant la Ka en el cas dAv. - El compost (+)-PDU-N-C4-COOH és el que presenta major Ka, tant a Av com a SAv, essent inclòs superior a la del compost anàleg derivat del glicoluril (+)-Gril-N-C4-COOH. Per algunes aplicacions pot resultar interessant lús de lligands divalents, els quals tenen dues unitats dun lligand monovalent unides covalentment a través dun espaiador. La longitud òptima de lespaiador hauria de ser coneguda per tal devitar processos doligomerització. En aquest sentit pot resultar útil la utilització de lligands monovalents amb una moderada constant dassociació a Av i SAv, per tal dobtenir lligands divalents reversibles. Amb aquests lligands es poden mesurar fàcilment les constants dassociació a Av i SAv, donant una indicació de com dapropiat és lespaiador per a cada proteïna amb la finalitat de formar el complex intramolecular. Amb aquest objectiu, shan sintetitzat una sèrie de lligands, i sha mesurat la constant dassociació a SAv. La unitat monovalent daquests lligands es basa en el sistema bicíclic dimetilpropandiurea, el qual presenta una moderada constant dassociació (Ka = 2.8 x 105 M-1) per SAv. Els braços espaiadors dels lligands divalents eren o bé cadenes alifàtiques o bé cadenes de polièters detilenglicol, amb la formació de lligands que presenten una major constant dassociació per SAv que el lligand monovalent de referència. La introducció de lanell aromàtic a lespaiador es tradueix en un augment significatiu de la constant dassociació a SAv, com a resultat de la preorganització del lligand divalent. Aquestes diferències han estat inferiors o pràcticament inapreciables per a Av. Finalment shan explorat noves rutes de síntesis de nous lligands divalents amb una part rígida més extensa que en els lligands anteriors. ENGLISH VERSION: TITLE OF THE THESIS: Synthesis of monovalent and divalent semi-rigid ligands of avidin and streptavidin and study of their interaction
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Farrera Piñol, Joan Anton

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:química orgànica

ISBN:

Date of Publication:02/25/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.