Details

Side Blind Spot Detection : Sensortekniker och hårdvara

by Karlsson, Carin; Renfors, Bodil

Abstract (Summary)
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete, på 20 högskolepoäng, som har utförts på Scania CV AB, Tekniskt centrum, Södertälje. Examensarbetet behandlar Side Blind Spot Detection och har resulterat i ett prototypsystem som detekterar objekt i döda vinklarna på sidorna av en lastbil. Systemet är ett aktivt säkerhetssystem som syftar till att förhindra olyckor och ge ökad trafiksäkerhet på vägarna. Examensarbetet har varit tvådelat för att uppnå detta mål. Denna rapport behandlar främst val av sensorteknik för att upptäcka objekt i de döda vinklarna på sidan av en lastbil. Den behandlar också hårdvara till användargränssnittet samt installation av användargränssnittet och sensorerna i en lastbil. Den andra delen av examensarbetet har bestått av utformning av användargränssnittet och programmering av systemet. Detta kan läsas i rapporten ”Side Blind Spot Detection – System och användargränssnitt” författad av Jenny Hedenberg och Hanna Torell, Chalmers Tekniska högskola, 2005. I rapporten har sex olika sensortekniker studerats och utvärderats. De sex sensorteknikerna är ultraljud, passiv IR, lidar (aktiv IR), kamera, IR kamera och radar. Resultatet av utvärderingen visade att radar är den mest lämpade sensortekniken för den här typen av applikationer och det är därför radar används som sensor i prototypsystemet. Systemet har tre olika lägen beroende på hur mycket information föraren önskar få när ett objekt befinner sig i döda vinkeln vilket styrs av en systemknapp. Föraren får informationen från användargränssnittet som består av två LED-displayer som är placerade i dörrkarmarna på vardera sida. Förutom att visa varningarna visuellt i LED-displayen används också ljud vid varning. Resultatet blev som förväntat och visar de funktioner som användargränssnittet har på ett bra sätt. Vad gäller resultatet av hela prototypsystemet så visar det att radar är ett bra val för denna applikation för att den klarar av de krav som ställs. Tester av systemet visar dock att den införskaffade radarn har begränsningar som Nyckelord Keyword Blind Spot Detection, BSD, döda vinkeln, sensorer, radar, lidar, passiv IR, IR kamera, kamera, ultraljud Upphovsrätt Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:blind spot detection bsd döda vinkeln sensorer radar ir kamera lidar ultraljud

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.