Details

Sex- och samlevnadsundervisning - en studie av lärarens praktik ur ett genusperspektiv

by Bollen Helstad, Maria

Abstract (Summary)
___________________________________________________________________________ Maria Bollen Helstad Sex- och samlevnadsundervisning - en studie av lärarens praktik ur ett genusperspektiv Sex and partnership education - a study of teacher´s practice with a gender perspective Antal sidor: 37 ___________________________________________________________________________ Läraren spelar en central roll när det kommer till bemötande av flickor och pojkar genom att bidra till hur de formar sina uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Det ingår i lärarens uppdrag att verka för jämställdhet och motverka traditionella könsmönster. Studiens syfte är att ur ett genusperspektiv undersöka på vilka sätt högstadielärare bedriver sex- och samlevnadsundervisning. Vilka könsmönster ger läraren med ord och handling uttryck för i samspelet med eleverna i klassrummet? Empirin består av fem deltagande observationer under biologilektioner i år 8 med fyra manliga och en kvinnlig lärare samt sju intervjuer med fyra kvinnliga och tre manliga lärare. Resultaten visar att olikheter mellan könen och en ökad ömsesidig förståelse är en av utgångspunkterna för sex- och samlevnadsundervisningen. Könsroller diskuteras av de flesta lärarna som också visade sig vara överens om att flickor och pojkar agerar olika i undervisningssituationen. Pojkar är oftare omogna och försöker hålla upp en tuff fasad mot lärare och klasskamrater, medan flickor är mer intresserade av att diskutera kärlek och relationer. Lärarens generaliseringar om elever utifrån deras könstillhörighet speglar lärarens agerande och bidrar därigenom till att förstärka rådande könsmönster. ___________________________________________________________________________ Sökord: Sex- och samlevnadsundervisning, genus, undervisning, lärares praktik ___________________________________________________________________________ Förord Först och främst vill jag tacka mina informanter som har låtit mig vara med och observera er under lektioner som jag vet att en del lärare upplever som känsliga. Ni har bjudit på er själva och er stora kunskap även i intervjuer, utan ert deltagande hade detta examensarbete aldrig tagit form. Ett stort tack riktas även till min handledare Per-Eric Nilsson för stöd och uppmuntran genom hela processen. Tack även till er som kritiskt har granskat arbetet och sist men inte minst - tack till min familj, Klara och Nemi för att ni alltid tror på mig.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/18/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.