Details

Segona conjugació verbal llatina: estudi etimològic i comparatiu sobre lorigen protoindoeuropeu de la formació dels seus temes verbals, La

by Vernet i Pons, Mariona

Abstract (Summary)
RESUM DE LA TESI: Lobjectiu principal daquesta tesi doctoral és presentar un estudi etimològic i morfològic sobre lorigen protoindoeuropeu (pie.) dels verbs de la segona conjugació llatina. Semmarca per tant dins de la Lingüística Indoeuropea ("Indogermanische Sprachwissenschaft", "Indo-european Linguistics", etc.) i la Filologia Llatina. Una aportació daquestes característiques, que englobés els diferents tipus de formacions que confluïren en aquesta conjugació verbal i que analitzés la totalitat de les seves formes des dun punt de vista diacrònic i comparatiu, no havia estat encara duta a terme. Aquesta tesi sestructura a lentorn de tres parts principals. La primera (capítols I-III), de caire més general, proporciona una visió global del funcionament del sistema verbal pie. i del sistema verbal llatí, dacord amb les tendències més actuals utilitzades en Lingüística Indoeuropea (Rix, Jasanoff, Meiser, Meier-Brügger etc.). Aquesta primera part mostra també la classificació tradicional en què es divideixen els verbs de la segona conjugació llatina, és a dir, verbs provinents de temes radicals atemàtics, verbs estatius (essius) i verbs causatius-iteratius, i té per objectiu familiaritzar el lector amb la temàtica i la terminologia que emprarem a la segona part, el nucli central daquesta tesi. La segona part (capítol IV) és la més important i llarga daquesta tesi, i consisteix en un diccionari etimològic i formal de cadascun dels verbs de la segona conjugació llatina. Les entrades daquest diccionari han estat extretes a partir del "Thesaurus Linguae Latinae" i de l "Oxford Latin Dictionary", especialment per suplir algunes entrades que encara manquen al "Thesaurus". Aquesta recopilació pretén ser exhaustiva i shan tingut present tots els verbs de la segona conjugació, inclosos els compostos, els verbs dubtosos, els hapax legomena i fins i tot aquelles paraules que provenen dun verb de segona conjugació no testimoniat (tipus frequens -ntis, in-ciens -ntis, etc.). Cada lema sestructura a lentorn de dos apartats, un de caire filològic i laltre de tipus etimològic. En lestudi filològic apareixen els diferents significats i valors del verb, així com també els seus derivats i compostos, i la data en què apareixen testimoniats, ja que, en alguns casos, aquestes aportacions han estat decisives per lanàlisi etimològica. A continuació es mostren, amb exemples, lèpoca daparició del verb en qüestió i informacions de tipus morfològic o sintàctic. En aquest punt es tenen especialment en compte també el tema de perfet i el tema de supí. El segon apartat és lestudi etimològic del verb. En cada cas es fa un estudi comparatiu amb els testimonis de les altres llengües indoeuropees i shi debaten les qüestions problemàtiques. A partir dels raonaments seguits, es proposa lorigen del tema verbal pie. del verb llatí i es reconstrueix larrel verbal pie. del qual prové (sempre i quant el verb llatí tingui origen pie. i no sigui de caire recent). Per dur a terme aquest objectiu shan tingut present els diccionaris etimològics dindoeuropeu (Rix, Pokorny) i de les llengües indoeuropees (Ernout- Meillet, Chantraine, Frisk, Mayrhofer, Walde-Hoffmann), així com la literatura especialitzada més recent, però sempre sha intentat aportar un punt de vista propi i innovador sobre la qüestió. La utilitat daquesta segona part és doble. Duna banda pot servir de diccionari etimològic dels verbs de la segona conjugació llatina, i de laltra, prepara el terreny de cara a les conclusions. El darrer capítol (V) és el destinat a les conclusions, que es basen a partir dels resultats obtinguts a lestudi etimològic. Shi mostra una classificació precisa i diacrònica dels diferents tipus de formacions verbals que conformen la segona conjugació llatina i, de laltra, shi comenten les peculiaritats que no encaixen dins de la divisió tradicional.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Adiego Lajara, Francesc Xavier

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:filologia llatina

ISBN:

Date of Publication:12/14/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.