Details

Scintillator Pad Detector: Very Front End Electronics

by Luengo Álvarez, Sonia

Abstract (Summary)
RESUM: El Laboratori dAltes Energies de La Salle és un membre dun grup acreditat per la Generalitat. Aquest grup està format per part del Departament dEstructura i Constituents de la Matèria de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, part del departament dElectrònica de la mateixa Facultat i pel grup de La Salle. Tots ells estan involucrats en el disseny dun subdetector en lexperiment de LHCb del CERN: el SPD (Scintillator Pad Detector). El SPD és part del Calorímetre de LHCb. Aquest sistema proporciona possibles hadrons dalta energia, electrons i fotons pel primer nivell de trigger. El SPD està format per una làmina centellejeadora de plàstic, dividida en 600 cel.les de diferent tamany per obtenir una millor granularitat aprop del feix. Les partícules carregades que travessin el centellejador generaran una ionització del mateix, a diferència dels fotons que no la ionitzaran. Aquesta ionització, generarà un pols de llum que serà recollit per una WLS que està enrotllada dins de les cel.les centellejadores. La llum serà transmesa al sistema de lectura mitjançant fibres clares. Per reducció de costos, aquestes 6000 cel.les estan dividides en grups, usant MAPMT (fotomultiplicadors multiànode) de 64 canals per rebre la informació en el sistema de lectura. El senyal de sortida dels fotomultilplicadors és irregular degut al baix nivell de fotoestadística, uns 20-30 fotoelectrons per MIP, i degut també a la resposta de la fibra WLS, que té un temps de baixada lent. Degut a tot això, el processat del senyal, es realitza primer durant la integració de la càrrega total i finalment per la correcció de la cua que conté el senyal provinent del PMT. Aquesta Tesi està enfocada en el sistema de lectura de lelectrònica del VFE del SPD. Aquest, està format per un ASIC (dissenyat pel grup de la UB) encarregat dintegrar el senyal, compensar el senyal restant i comparar el nivell denergia obtingut amb un llindar programable (fa la distinció entre electrons i fotons), una FPGA que programa aquests llindars i compensacions de cada ASIC i fa el mapeig de cada canal rebut en el detector i finalment usa serialitzadors LVDS per enviar la informació de sortida al trigger de primer nivell. En el disseny daquest tipus delectrònica shaurà de tenir en compte, per un costat, restriccions de tipus mecànic: lespai disponible per lelectrònica és limitat i escàs, i per un altre costat, el nivell de radiació que deurà suportar és considerable i shaurà de comprobar que tots els components superin un cert test de radiació, i finalment, també shaurà de tenir en compte la distància que separa els VFE dels racks on la informació és enviada i el tipus de senyal amb el que es treballa en aquest tipus dexperiments: mixta i de poc rang.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Vilasís Cardona, Xavier

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:eals electrònica

ISBN:

Date of Publication:07/16/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.