Details

Samarbete mellan hem och skola : betydelsefullt för barns utveckling

by Sernefalk, Eva

Abstract (Summary)
Genom en jämförelse mellan en enkätundersökning gjord bland föräldrar till elever i år 5 och resultatet av intervjuer med barnens klasslärare har jag försökt belysa föräldrars syn på samarbete med skolan. Jag har även använt mig av litteratur inom området för att få en så klar bild som möjligt. Vad som framkommer tydligt är att föräldrar tycker det är viktigt med samarbete. Men de behöver bredare och mer omfattande information från skolan för att kontakten mellan hem och skola ska kunna fördjupas. Idag är det vanligt att samarbetet begränsar sig till utvecklingssamtalet. Detta har dessutom i många fall fortfarande karaktären av kvartssamtal med tyngdpunkt på information om nuläget istället för att vara framåtsyftande med en tydlig målsättning. Detta bekräftas i enkätundersökning och intervjuer. Trots det visar enkätundersökningen att föräldrarna är nöjda med utvecklingssamtalen och även med samarbetet i stort, vilket förmodligen i det här fallet beror på rakhet och tydlighet i kontakten mellan hem och skola. Lärare är generellt sett dåliga på att ge föräldrar insyn i sitt pedagogiska arbete trots att man är ålagd att ha en fortlöpande dialog med hemmen beträffande såväl kunskap och lärande som sociala frågor. Dessutom är det fastställt att ett gott samarbete påverkar elevers utveckling i positiv riktning. Nyckelord Keyword Samarbete, föräldrakontakt, samtal, utvecklingssamtal, kommunikation 2 Innehållsförteckning
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:samarbete föräldrakontakt samtal utvecklingssamtal kommunikation

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.