Details

Sales Information Provider

by Karlsson, Mathias

Abstract (Summary)
Denna rapport utreder möjligheten till att ta in stora mängder data in i en databas och göra sammanslagningar. Detta för att sedan skicka en mängd data på ett smidigt sätt till en klient som ska bearbeta datat. Arbetet sträcker sig från databas till ett API möjligt att implementera i en applikation som önskar hämta informationen. Arbetet innebär en intelligent hämtning av data för visualisering. Det är ett av två examensarbeten som ligger till grund för en visualisering av försäljningsdata för sportbutikskedjan Stadium AB. Stadium AB har idag ca 80 butiker, vilket innebär en stor försäljning per vecka. Tanken är att detta ex-jobb tillsammans med det parallellt gående ex-jobbet ska vara till hjälp för Stadium AB vid inköp av produkter till nästkommande säsonger. Det ex-jobb som löpte parallellt med detta visualiserar mängden av produkter som säljs för en viss tidpunkt vilket ger Stadium möjlighet att se vilka tidpunkter de har för lite produkter i butiken samt när de har för mycket produkter. Detta ex-jobb ska förse visualiseringsapplikationen med den information som krävs. Sales Data Provider, som applikationen heter, bygger på en datalager lösning som grund. Den innehåller beräknade försäljningsdata på olika nivåer för att lätt kunna gräva sig ner i hierarkin och se information om hur olika produkter säljer. Som transportmedel från datalager till klient använder den Web Services med XML som media, för att möjliggöra en distans mellan datalager och klient. Dessutom innehåller den en logisk klient som tar hand om alla anrop mot Web Servicen och exponerar ett API som visualiseringsapplikationen kan använda sig av. Klienten innehåller både logik för att hämta data från Web Servicen och att exponera data genom en objektmodell. Nyckelord Keyword Data Warehouse, .NET, VisMT, Stadium, Gaia, XML, Web Service, ADO-MD, XMLA, XML/A, ADOMD Upphovsrätt Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:08/28/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.