Details

Från Rysk Roulett till "riktigt söta historier" : Hur genus konstrueras i två läroböcker i engelska på gymnasienivå From Russian Roulette to "really cute stories" : The construction of gender in two English textbooks for High School

by Nordström, Martina; Svensson, Fredrik

Abstract (Summary)

 

Denna uppsats undersöker två läroböcker avsedda för gymnasiets A-kurs i engelskämnet, Progress Gold A (2003) och Solid Ground (2003), i syfte att se vad de kan kommunicera ur ett genusperspektiv. De frågeställningar som behandlas är följande: Hur konstrueras genus i texterna i dessa båda läroböcker? Då läsaren inkluderas exempelvis i ett "vi" eller "du", förutsätts läsaren då vara antingen man eller kvinna, eller har detta inte någon betydelse? Hur förhåller sig resultaten till läroplanens mål om jämställdhet?

Den teori och metod som ligger till grund för analysen har hämtats från det fält som kallas diskursanalys. Såsom den utformats i detta arbete kan metoden närmast beskrivas som en kvalitativ närläsning av materialet. Resultatet visar på att båda läroböckerna till stor del tycks reproducera genuskontraktets grundpelare, dikotomiseringen av manligt och kvinnligt samt hierarkin dem emellan som ger det manliga högre statuts än det kvinnliga. Huruvida texterna förutsätter att läsaren är man, kvinna eller om detta inte har någon betydelse skiljer sig mellan läroböckerna. Solid Ground påvisar genusneutralitet i det avseendet, medan det i Progress finns tillfällen där det allmängiltiga underförstått riktar sig till antingen män eller kvinnor. I förhållande till läroplanen framgår av resultatet att dessa båda läroböcker stämmer illa överens med läroplanens grundläggande värderingar om jämlikhet mellan män och kvinnor, samt läroplanens krav på att undervisningen ska återspegla både manliga och kvinnliga perspektiv.

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:gender textbooks equality english genus läroböcker jämställdhet normer engelska social sciences samhällsvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.