Details

Rumslig legitimitet :när hållbar utveckling medvetandegörs

by Ekelund, Björn, PhD

Abstract (Summary)
En politisk strävan efter hållbar utveckling är inte bara beroende av nya attityder och beteenden i samhället utan också av nya fysiska miljöer. I de praktiska verksamheterna fysisk planering, stadsbyggnad och arkitektur har kopplingarna till begreppet hållbar utveckling därmed blivit allt viktigare att beskriva och analysera för att bidra till en fortsatt positiv attityd till, och demokratisk förankring av, detta samhällsfenomen. Genom tillämpningsexempel i form av byggandet av hållbara energianläggningar har den hållbara utvecklingens utrymme, placering och gestaltning studerats närmare i tre teoretiska och empiriska studier.I den första studien om fysisk planering och energisystem påvisas de ideologiska och platsspecifka kopplingarna mellan energianläggningar och hållbar utveckling samt hur ett hållbart energisystem är beroende av en planeringsprocess som tar sin utgångspunkt i det geografiska. Detta studeras empiriskt genom en deskriptiv studie av sex översiktsplaner där den geografiska beskrivningen av energianläggningar analyseras. Denna studie visar att det framförallt är storskaliga infrastruktursystem som förordas i planeringen och att den geografiska kopplingen mellan planering och framtidens energisystem är svag. I den andra studien om stadsbyggnad och placering av energianläggningar visas att anläggningarnas sociospatiala egenskaper i offentliga rum påverkar den kollektiva attityden till dessa. Här utkristalliseras därmed den roll anläggningarnas placering spelar för att hållbar utveckling ska kunna medvetandegöras för allmänheten. Som ett sätt att analysera den hållbara utvecklingens sociospatiala potential i offentliga rum studeras empiriskt i vilken utsträckning energianläggningar är integrerade och synliga i tre svenska orter. Resultaten visar att flera befintliga anläggningars synlighet och placering nära väl integrerade stråk är påfallande stark utan att detta varit en medveten avsikt i planeringen. Samtidigt visar detta att potentialen för att medvetandegöra hållbar utveckling är platsspecifik. I den tredje studien om gestaltning och energianläggningar studeras på vilket sätt individers medvetande sammanfaller med upplevelsen av olika platsspecifika representationer av hållbar energi. Denna studie förtydligar sambandet mellan idén om hållbara energisystem och upplevelsen av hållbara energisystem och hur detta samspel kan hanteras utifrån ett gestaltningsperspektiv. Empiriskt studeras detta genom att undersöka vilket genomslag ett gestaltningsförslag kan få för människors upplevelse av en kraftledning i jämförelse med deras generella attityder till kraftledningar. Resultaten visar att attitydförändringar är möjliga genom en platsanpassad och medveten gestaltning, vilket innebär att upplevelsen i större utsträckning än attityden till anläggningen motsvarar den demokratiska uppfattningen om fenomenet hållbar utveckling. Konklusionen av ovanstående teoretiska och empiriska resultat beskrivs med begreppet rumslig legitimitet. Med rumslig legitimitet avses här den fysiska planeringens, stadsbyggandets och arkitekturens förmåga att i ett specifikt kulturellt sammanhang omformulera den fysiska formen och funktionen så att upplevelsen motsvarar attityden till ett specifikt samhällsfenomen. De genomförda studierna visar att det föreligger både direkta och indirekta samband mellan, å ena sidan, energianläggningars utrymme, lokalisering och gestaltning och, å andra sidan, individens upplevelse och perception av dessa. Således finns det även ett värdefullt samband mellan den fysiska planeringen, stadsbyggandet och gestaltningen av enskilda objekt för att främja hållbar utveckling.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:978-91-7439-075-9

Date of Publication:01/01/2010

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.