Details

Robert Graves y Mallorca: su narrativa breve mallorquina

by Segui Aznar, Juana Mª

Abstract (Summary)
Robert Graves i Mallorca: les seves narracions curtes

Aquest treball dinvestigació explora i analitza divuit narracions curtes de Robert Graves publicades al llarg dels anys 1947 a 1962. Està dirigit a establir la relació entre Graves i Mallorca mitjançant els elements autobiogràfics i locals que es poden trobar en les narracions. La idiosincràsia de lilla queda reflectida en la descripció i comportament dels personatges, en els aspectes socials, polítics, culturals i lingüístics, i en lescenari espaciotemporal daquestes narracions; tots aquests elements han servit a Graves per a conformar-les, sempre des del seu personal punt de vista. Es tracta dun treball hermenèutic sobre el color local en la narrativa breu de Graves. Consta duna anàlisi filològica o de crítica textual, seguida de laportació de la font, notícies, anècdotes, fets biogràfics i altres elements que serviren dinspiració a lautor.

Robert Graves and Majorca: His Majorcan Short Stories

In this research, eighteen short stories written by Robert Graves and published along 1947 and 1962 are explored and analyzed. It focuses on the relationship between Graves and Majorca through the autobiographical and local elements found in the stories. It shows how the idiosyncrasy of the place, reflected on the description and behaviour of the characters, on the social, political cultural and linguistic aspects and the spatial-temporal setting where these stories are settled, has formed these stories told from Gravess point of view. It is a hermeneutic work on the local colour of Gravess short narrative. This study relies firstly on a philological component or textual criticism, followed by the source, news, anecdotes, biographical facts and other elements that inspired the writer.

Robert Graves y Mallorca: su narrativa breve mallorquina

Este trabajo de investigación explora y analiza dieciocho relatos breves escritos por Robert Graves a lo largo de los años 1947 a 1962. El estudio se centra sobre todo en mostrar a través de estas obras la relación que existió entre Robert Graves y Mallorca, rastreando en ellas elementos autobiográficos y locales. Se muestra como la idiosincrasia del lugar, reflejada en la descripción y comportamiento de los personajes, en los aspectos sociales, políticos, culturales y lingüísticos, y en el escenario espacial-temporal donde tienen lugar estos relatos, ha ido conformando estas historias narradas desde el punto de vista de Robert Graves. Es un trabajo hermenéutico acerca del color local en la narrativa breve de Robert Graves. Dicho estudio se apoya primeramente en un componente de tipo filológico o crítica textual, seguido de la aportación de las fuentes, noticias, anécdotas hechos biográficos y otros que sirvieron de inspiración al autor.

Bibliographical Information:

Advisor:Fiol Guiscafré, Joan Miquel

School:Universitat de les Illes Balears

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:filologia espanyola moderna i llatina

ISBN:

Date of Publication:05/27/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.