Details

Riskredovisningens förändring över tid i svenska börsbolag

by Rohdin, Kim; Wetterberg, Markus

Abstract (Summary)
Många företag har utvecklats mot en mer aktiefinansierad verksamhet där nya intressenter harkunnat investera sina pengar, en annorlunda ägarstruktur och en ny form av sparande har medandra ord växt fram i Sverige. De nya ägarstrukturerna bör i sin tur, tillsammans med andrafaktorer som exempelvis ”IT-bubblan” skapat en förändring inom den ekonomiskaredovisningen. Med nämnda händelser som bakgrund och vetskapen om att allt företagande ärförknippat med risk bör redovisningen av risk i de ekonomiska rapporterna ha ökat.Uppsatsen syftar till att ta reda på hur redovisningen av risker i svenska börsbolag noterade påstockholmsbörsens Large Cap-lista förändrats sedan 1997.Studien innefattar 25 svenska företag vars årsredovisningar från 1997, 2003 och 2006analyserats. Studien är genomförd med en kvantitativ innehållsanalys, där ett flertal olikariskvariabler tas upp.De undersökta företagen uppvisar en statistiskt säkerställd ökning av riskredovisning mellanåren 1997, 2003 och 2006. Slutsatsen som grundats på studiens resultat blir att denekonomiska redovisningen har ändrats eftersom riskredovisningen har givits mer total plats.Studien uppvisade även skillnader i riskredovisningen mellan olika branscher och en av debranscher som låg i framkant var den finansiella, men även hälso- och sjukvårdsbranschenhade kraftigare ökningar och utförligare riskredovisning än övriga redan från 1997.Bakom ökningen av riskredovisning finns alltså ett flertal krafter. Att en regeländring somensam förklaring ligger bakom denna ökning verkar inte troligt då riskredovisningen ökar påflera sätt under både perioden 1997 till 2003 samt 2003 till 2006. Istället tros ökningen beropå ett förändrat intressentbehov.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:07/18/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.