Details

Risk management in construction projects :a comparative study of the different procurement options in Sweden

by Osipova, Ekaterina

Abstract (Summary)
Riskhantering i ett byggprojekt har stor inverkan på tid, kostnad och kvalitet på utfallet. I och med ökad storlek och komplexitet på byggprojekten har förmågan att hantera risker således blivit en central faktor för att förebygga oönskade konsekvenser i projekten. På vilket sätt olika risker fördelas mellan aktörerna i byggprocessen påverkas av hur projektet är upphandlat. Valet av lämplig entreprenad- och samverkansform är därför viktigt för att stödja riskhantering i ett byggprojekt. Det övergripande syftet med den här studien är att öka förståelsen av riskhanteringen inom de olika entreprenadformerna generalentreprenad, totaltentreprenad och projekt med samverkansformen partnering. Fördjupade kunskaper om riskhantering förväntas bidra till bättre slutresultat för både beställare och entreprenör. Studien omfattar nio byggprojekt som nyligen genomförts i Sverige. Datainsamlingen har skett via både intervjuer och enkäter till beställarna, entreprenörer och konsulter som deltagit i projekten. Resultaten visar att nuvarande genomförandeformer saknar en fungerande process för riskhantering. Det är viktigt att aktörerna i större utsträckning fokuserar mer på processen för att riskhanteringen skall bidra till projektet. Frånvaron av systematisk riskhantering var speciellt tydlig i det tidiga skedet av byggprocessen, programfasen, där en systematisk hantering av risker dock ger det bästa utfallet. I produktionsfasen var intresset och användningen av en systematisk riskhantering större. Resultatet av studien visar att kommunikationen av risker mellan aktörerna inte fungerar i den utsträckning den borde, oavsett vilken genomförandeform som användes, för att projektsäkerheten skulle säkerställas. Vidare visar studien på ett tydligt samband mellan genomförandeformen och riskhanteringen. Generalentreprenadformen skapar inte rätt förutsättningar för en öppen diskussion om projektrisker och gemensam riskhantering. Totalentreprenaden ger en större möjlighet till diskussion av projektrisker mellan konsulter och entreprenörer i ett tidigt skede av byggprocessen. Samverkansformen partnering stöder en tidig samverkan mellan aktörerna och medför att alla aktörer deltar tidigt i riskhanteringen. Studien visar också på att det finns en del drivkrafter och hinder för en effektiv riskhantering. Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer till aktörerna i byggprocessen för en mer effektiv riskhantering.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.