Details

Revisionsplikten utifrån ett kreditgivarperspektiv : Revisionspliktens betydelse vid bankernas kreditbedömning, en jämförelse mellan Danmark och Sverige

by Martnell, Henrik; Lydèn, Anna

Abstract (Summary)
EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv tillåter att de enskilda medlemsländerna avstår från revision i mindre aktiebolag. Alla medlemsländer förutom Sverige och Malta har tagit fasta på detta. Debatten i Sverige har de senaste åren främst bestått i revisionspliktens vara eller inte vara och olika intressentgrupper har agerat för respektive mot ett avskaffande av revisionsplikten. Intressentgrupperna som främst är i behov av revisionsplikten är samhället och bankerna. Författarna har därför undersökt om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag har påverkat eller kommer att påverka bankernas kreditbedömning. Det har gjorts en jämförelse mellan banker i Danmark där revisionsplikten för små aktiebolag är avskaffad och banker i Sverige där revisionsplikten troligen kommer att avskaffas för små aktiebolag. Jämförelsen gjordes för att urskilja erfarenheter som svenska banker kan få av danska banker. Undersökningen har genomförts genom intervjuer med två danska banker och en svensk bank. Intervjuerna resulterade i att författarna kom fram till att kreditbedömningen generellt ser likadan ut i Sverige som i Danmark. Anledningen var att alla kreditbedömningens delar enligt referensramen ingår i de medverkande bankernas kreditbedömningar. Undersökningen pekade även på att kreditbedömningen inte har påverkats i nämnvärd grad på grund av att de danska bankerna oavsett revisionsplikten försäkrar sig om att informationen är tillförlitlig på olika sätt. Därför bör inte heller ett avskaffande av revisionsplikten i Sverige påverka de svenska bankernas kreditbedömning. Tilläggas kan att revisionsplikten är en väl beprövad metod och därför anser författarna att det ska vara väl undersökt om alternativa metoder till revisionen kan tillämpas.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/31/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.