Details

Responses from Firm Failure- Attributions and Emotions

by Hurtig Andersen, Philip; Björhag, Martina

Abstract (Summary)
Problem: The amount of literature concerning responses from firm failure is limited within the subject of entrepreneurship. Since entrepreneurial activity is an important part of the society. The process of understanding the outcome of firm failure- emotional and financial; becomes crucial to help these risk- bearers continue their entrepreneurial activities. Therefore we found the subject to be of great interest and hope to find factors that can contribute to a greater understanding of the emotions involved with bankruptcy. Purpose: The purpose of this thesis is to investigate the entrepreneur?s emotional responses after the bankruptcy. This means that to some extent make a contribution within the area of entrepreneurship and firm failure. Method: In order to be able to investigate the emotional response after a bankruptcy, we find it necessary to take a qualitative research approach through a case study. The collected data consists of interviews with chosen entrepreneurs that have faced bankruptcy. Analysis: In accordance to the theoretical framework, the structure of the analysis follows by looking at what the entrepreneur believe is the reason for their failure and the emotional responses from the bankruptcy. Conclusions: Our main issue was to investigate emotional responses from entrepreneurs after facing a firm failure. The conclusions that were found will be used to support earlier theories but also future studies within the subject. We therefore believe that the emotions involved have a crucial impact on the bankruptcy process, but also the question of re-enter to self employment for the entrepreneur. ii Responses from Firm Failure – Attributions and emotions Kandidatuppsats inom Entreprenörskap, Marknadsföring och Ledarskap Titel: Attribut och Känslor – Entreprenörens gensvar från en konkurs Författare: Philip Hurtig Andersen och Martina Björhag Handledare: Anna Jenkins Date: 2008-01-07 Nyckelord: Entreprenöriellt misslyckande, känslomässiga attribut, känslor, konkurs Sammanfattning Problem: Mängden av litteratur gällande ämnet konkurs inom entreprenörskap är begränsat. Eftersom att entreprenöriell aktivitet är en viktig del av samhället anser vi att det är av vikt att förstå konsekvenserna av en konkurs för en entreprenör, både ur ett finansiellt och emotionellt perspektiv. Entreprenörer utgör en viktig del av samhället därför är det av yttersta vikt att kunna främja företagande. Vi hoppas att med vår undersökning kunna bidra till en större förståelse om de känslor som en entreprenör upplever i och med en konkurs. Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka entreprenörens emotionella reaktion efter att ha genomgått en konkurs. Vilket innebär att vår strävan är att till någon del bidra med en ökad insikt om forskningsområdet entreprenörskap och företags misslyckande. Metod: För att kunna undersöka den emotionella responsen efter att ha genomgått en konkurs, fann vi det nödvändigt att anta en kvalitativ undersöknings vinkel genom en Case studie. Den insamlade informationen – kvalitativa data - består av intervjuer med fem utvalda entreprenörer som har gått i konkurs. Analys: Analysen kommer att beskrivas i olika steg och under hela vägen reflektera de valda teorierna. Vi kommer att diskutera vilka faktorer entreprenörerna anser vara orsaken till konkursen och de känslorna som är inblandade i konkursen. Slutsats: Syftet med vår uppsats var att undersöka de känslor som upplevs efter att ha genomgått en konkurs. Slutsatserna som vi fann kommer att användas för att styrka tidigare undersökningar såsom framtida undersökningar. Vår slutsats tyder på att känslorna är en viktig del av en konkurs som kan vara avgörande för om en entreprenör vill fortsätta driva eget företag efter konkursen. iii
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:entrepreneurship business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.