Details

Repatriering : Vart tar kunskapen vägen?

by Åkerström, Jenny; Gröndahl, Lena

Abstract (Summary)
Globaliseringen innebär möjligheter för företag att verka på en större marknad, men detta innebär också att organisationen blir mer utspridd och svårkontrollerad. Ett ökat fokus på kunskap som resurs för att skapa konkurrensfördelar samt att använda expatriering som ett verktyg för hantering av den utspridda organisationen har lett fram till valet av syfte med denna uppsats. Vi vill utifrån vår modell över hur repatrioters kunskap kan överföras och bidra till organisationens utveckling, beskriva och analysera hur företag idag tar tillvara på repatrioters kunskap. Vi har valt att göra vår undersökning på företag noterade på Stockholmsbörsen som använder sig av expatriering utanför Norden.Som grund för vår modell ligger teori om den kunskap repatrioter införskaffar under utlandstjänstgöring, hur kunskap kan överföras samt hur den kan utveckla organisationen och stärka dess konkurrenskraft. Utifrån vår modell har vi sedan skapat ett frågeformulär som ligger till grund för vår empiri. Frågeformuläret besvarades av 18 företag och resultatet visar att respondenterna överlag anser att repatrioters kunskaper gynnar organisationen samt att den bidrar till en stärkt konkurrenskraft. Trots detta är det enbart 3 av de 18 företagen som har en formell strategi för kunskapsöverföring vid repatriering. Ett flertal av företagen använder sig däremot av informella metoder, då främst genom personifierad kunskapsöverföring. Detta kommer dock troligtvis att ändras då många av företagen uppgett att de inom de närmsta fem åren med stor sannolikhet kommer att utveckla en strategi för kunskapsöverföring vid repatriering. Behovet av en bättre genomarbetad strategi tycks komma av en framtida utökad användning av expatriering inom organisationen.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:04/16/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.