Details

Renewable electricity policies: an analysis of quotas, feeds-in laws and a proposal for EU harmonization of feeds-in laws

by Muñoz Cabré, Miquel

Abstract (Summary)
Les dues principals contribucions daquesta tesis son: 1. una comparació entre els dos instruments per a la promoció de lelectricitat renovable, és a dir, feed-in laws I quotes. 2. una proposta per a lharmonització de feed-in laws a la Unió europea La tesis està estructurada en cinc parts. La Part I explica el sector elèctric liberalitzat, així com les tecnologies existents per electricitat renovable. Daquestes tecnologies, les que tenen ritmes de creixement majors Durant la última dècada son la solar fotovoltaica i lenergia eòlica. La Part I també explica els principals atributs i impactes de les energies renovables. La Part II descriu els sistemes, polítiques, mesures i estratègies de finançament per a la promoció de lelectricitat renovable. Els dos instruments més importants són les quotes i els feed-in laws, també coneguts com a tarifes. En un sistema de quotes, sestableix un objectiu (la quota) denergies renovable, i es crea un mercat per certificats delectricitat renovable, de manera que saconsegueixi lobjectiu establer duna manera eficient. En un sistema de tarifes, es garanteix als generadors delectricitat renovable la compra de tota la seva producció a un preu mínim. A part de quotes i tarifes, la tesis descriu altres mecanismes i polítiques, tals com sistemes de subhasta, mercats voluntaris, exempcions fiscals, fons denergia neta, comptadors reversibles, subsidis, i inversió pública en recerca i desenvolupament.. La Part II també considera aspectes tals com accés a la xarxa, definicions i estàndards tècnics, assumptes administratius, establiment dobjectius, educació i conscienciació pública, estratègies de finançament, i gestió de risc. La Part III descriu estudis de cas. Aquesta tesis no pretén ser un compendi estadístic de totes les polítiques existents a tots els països: Per això uns quants països de la Unió Europea es fan servir com a estudi de cas. La selecció de països sha fet pels següents motius: Alemanya i Espanya perquè il·lustren casos exitosos de polítiques de tarifes i primes; Dinamarca perquè es un dels països pioners en el desenvolupament de lenergia eòlica i els sistemes de tarifes que il·lustra els efectes negatius dels canvis de política; França per que il·lustra un sistema hostil a les energies renovables; els Països Baixos com un exemple de multiplicitat de polítiques; Irlanda perquè és un exemple de sistemes de subhasta; Suècia com un exemple de mercats voluntaris i sistemes fiscals verds; i el Regne Unit com un exemple de quotes. també es descriu els Estats Units dAmèrica, així com el context de la Unió europea, i en particular respecte a la Directiva 2001/77/CE per a la promoció delectricitat renovable. La Part IV compara sistemes de quotes i tarifes en aspectes tals com leficiència, lefectivitat, els incentius per a la innovació, leficiència sota incertesa, assumptes administratius, riscs regulatoris, finançament, discriminació tecnològica i distribució territorial. La Part IV conclou que les tarifes són instruments superiors a les quotes. La Part V proposa i elabora polítiques per a lharmonització dels sistemes de tarifes a la Unió Europea. En concret, proposa una metodologia per a lharmonització basada en un sistema de primes, amb una prima modular i transparent per als productors delectricitat renovable. Aquesta prima consideraria els costs tecnològics, els serveis a la xarxa, incentius polítics, i prioritats nacionals. Lenfoc que es proposa inclou mecanismes de flexibilitat per actualitzar les primes, per evitar beneficis inesperats, i per repartir els beneficis de la innovació tecnològica entre els productors i els consumidors, tot i mantenint els incentius per a la innovació. Els mecanismes de flexibilitat inclouen un mecanisme automàtic de revisió dobjectius, un sistema de revisió de primes i un llindar de rendibilitat. Les propostes de la Part V estan basades en la revisió dels principals aspectes de les lleis Alemanyes i Espanyoles.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Martínez Alier, Joan; Llebot, Josep Enric

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:411 departament d economia aplicada

ISBN:

Date of Publication:06/24/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.