Details

Redovisning av effektiv skatt : En kvantitativ studie av koncernerna på Stockholmsbörsens Large Cap-lista

by Ericson, Fredric; Hedlund, Charlotte

Abstract (Summary)

Sedan ?de? internationella ?redovisningsstandarderna ?info?rdes ?2005 ?har ?redovisningen ?av ?inkomstskatt ?blivit ?mer ?transparent. ?Fo?retagens ?omgivning ?sta?ller ?allt ?ho?gre ?krav ?pa? ?att ?intressenterna ?skall ?fo?rses ?med ?upplysningar ?ga?llande ?vad ?som ?pa?verkar ?deras ?inkomstskatt. ?Thomas ?Andersson, ?partner ?pa? ?Deloitte ?och ?verksam ?pa? ?avdelningen ?Corporate? and ?International ?Tax ?Services, ?ma?rker ?i ?sitt ?arbete ?att ?klienterna ?har ?ett ?sto?rre ?intresse ?fo?r ?effektiv ?skatt.? Betydelsen ?av ?att ?fra?mst ?a?gare ?och ?investerare ?skall ?fa? ?fullsta?ndig ?och ?anva?ndbar ?information? om ?fo?retagens ?effektiva ?skatt? har? gjort ?att? fo?rfattarna ?fa?tt ?i ?uppdrag ?av ?Thomas ?Andersson ?att ?underso?ka? hur ?Sveriges ?sto?rsta ?koncerner ?redovisar ?sin ?effektiva ?skatt.

Fo?rfattarna har ?formulerat ?fo?ljande ?forskningsfra?gor ?fo?r ?denna ?studie: ?Hur ?redovisar ?Sveriges ?sto?rsta ?koncerner ?sin ?effektiva ?skatt? ?Finns ?det ?na?gra? samband? mellan? den? effektiva ?skattens ?storlek ?och ?antalet ?uppfyllda ?underso?kningspunkter? Syftet? med ?denna ?studie ?a?r ?att ?identifiera ?hur ?Sveriges ?sto?rsta ?koncerner ?redovisar ?sin ?effektiva ?skatt ?samt ?att ?urskilja ?vilka? skillnader ?som ?finns ?mellan ?koncernernas ?redovisning. ?Utifra?n ?studiens ?resultat? skall? fo?rfattarna ?underso?ka ?om ?det ?finns ?na?gra? samband? mellan ?koncernernas ?effektiva ?skatt ?och ?antalet ?uppfyllda ?underso?kningspunkter? fo?r? att ?kunna ?ge ?en? fo?rklaring ?till ?varfo?r ?koncernerna ?redovisar ?som ?de ?go?r.

Ansatsen ?fo?r ?studien ?a?r ?kvantitativ, ?designen ?a?r ?komparativ ?och ?angreppssa?ttet ?fo?rfattarna? valt ?a?r ?en ?inneha?llsanalys. ?I ?urvalet ?finns? alla ?koncerner ?pa? ?Stockholmsbo?rsens ?Large ?Cap?lista ?representerade,? med ?undantag ?fo?r ?fyra ?koncerner ?som ?inte ?uppfyllde ?urvalsvillkoren.?Med? en ?av ?fo?rfattarna ?utarbetad? kodningsmanual ?som ?grund ?har ?koncernernas ?a?rsredovisningar ?granskats. ?Resultatet ?har ?sammansta?llts ?och ?analyserats ?utifra?n ?den ?teoretiska ?referensramen? samt ?genom? statistisk? analys ?i ?form ?av ?Kruskal?Wallis ?test ?samt? Mann?Whitneys? test.

Resultatet ?av ?studien ?visar ?att ?koncernerna ?pa? ?Large ?Cap?listan ?redovisar ?pa? ?ett ?likartat ?sa?tt.? Dock ?identifieras ?signifikanta ?skillnader ?mellan ?olika ?grupper ?av ?koncerner. ?Fo?rfattarna ?drar? slutsatsen ?att ?koncernerna ?har ?gjort ?en ?liknande ?tolkning ?av ?IASB:s ?fo?resta?llningsram ?och? regelverk? samt? att ?skillnaderna ?mellan ?grupperna ?kan? fo?rklaras ?av ?agentteorin ?och ?fo?retagsledningens? bena?genhet ?att ?sprida? information.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:effektiv skatt ias 12 redovisning upplysningar business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.