Details

Reaccions d'alquenilació intramolecular d'enolatsi nucleòfils relacionats catalitzades per pal.ladi. Aproximacions sintètiques a l'estricnopivotina i la calicifilina A

by Urbaneja Biosca, Xavier

Abstract (Summary)
RESUM: La reacció dacoblament denolats de cetona i halurs de vinil catalitzada per Pd(0) va ser descrita per Piers lany 1990. Tot i semblar una metodologia molt adequada per a la preparació de sistemes policíclics ha restat ignorada durant llarg temps, i els pocs exemples que shi troben només descriuen l?-alquenilació de cetones. En aquesta Tesi, i com a continuació dels treballs realitzats en el grup dinvestigació sobre lacoblament intramolecular denolats de cetona i halurs de vinil o daril catalitzat per Pd(0) en sistemes nitrogenats, sha estudiat la reacció sobre un altre nucleòfil de tipus enolat com són els nitronats ?,?-insaturats. La realització daquest estudi metodològic ha constatat que el procés pretès és de gran complexitat. No obstant, sha pogut dur a terme satisfactòriament lacoblament intramolecular dels nitronats ?,?-insaturats tant amb halurs de vinil com daril, ja que shan trobat unes condicions de reacció, i que usen PhOK com a base, molt adequades per aquest tipus de processos. Per aquest motiu, es va decidir estudiar lús del PhOK com a base en acoblaments intramoleculars denolats de cetona i halurs de vinil, i posteriorment es va fer extensiu a altres sistemes com els èsters i nitrils, precursors despècies aniòniques estabilitzades. Els resultats obtinguts per lús daquesta base han estat molt satisfactoris, ja que seviten que els processos laterals competeixin amb lacoblament, i la quantitat de catalitzador pot ser reduïda. A més, aquesta reacció esdevé molt reproduïble i sense necessitat de prendre precaucions especials (podent ser realitzada en presència daigua). El fenòxid podria tenir una funció addicional a la de base, tal i com es veu en un treball den Buchwald, on utilitza el PhOH com additiu en reaccions darilació de cetones. Així, en la línia del que ell proposa creiem en lexistència dun intermedi estable palladi-fenòxid que faciliti lenolització dels compostos mitjançant la coordinació del grup carbonil del substrat de partida. Els treballs existents sobre lalquenilació denolats de cetona permeten concloure que les condicions de reacció desenvolupades en aquesta Tesi Doctoral són les més generals descrites fins el moment. En una segona part daquesta Memòria, saplica la metodologia dalquenilació de cetones catalitzada per Pd(0) amb èxit en la preparació dintermedis avançats en la síntesi dels alcaloides naturals estricnopivotina i calicifilina A.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Solé Arjó, Daniel; Bonjoch, Josep

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:farmacologia i química terapèutica

ISBN:

Date of Publication:02/24/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.