Details

Ramverk för en drift- och underhållsstrategi ur ett regelstyrt infrastrukturperspektiv

by Espling, Ulla

Abstract (Summary)
Att förvalta statens järnvägar är en komplex uppgift där hänsyn måste tas till interna och externa faktorer och processer samtidigt som krav på effektivitet ställs från ägare, kunder och slutkunder. Banverket bildade 1988 genom att det affärsdrivande verket Statens Järnvägar delades i ett infrastrukturverk, Banverket, och ett trafikutövningsverk SJ. Vid tidpunkten för delningen var infrastrukturanläggningarna i stort behov av upprustning och förnyelse. Till att börja med tillämpades regelstyrt och schemalagt arbete, s.k. förutbestämt underhåll men i mitten av 90-talet beslutades att Banverket skulle införa tillståndsbaserat underhåll i kombination med förutbestämt underhåll. 1998 kom nästa förändring då Banverket delades i en beställar- och utförarorganisation, där den interna utförarorganisationen för drift och underhåll successivt konkurrensutsatts fr.o.m. den 1/7 2001. Under efterföljande period har avhjälpande underhållet tenderat att öka på bekostnad av det förebyggande och en ny aktiv drift- och underhållsstrategi bör därför arbetas fram. Forskningen syftar till att identifiera, undersöka och beskriva de yttre och inre faktorer som påverkar möjligheterna för att forma en aktiv strategi för drift och underhåll som är i linje med verksamhetens övergripande mål. Med hjälp av ett ramverk kan deras inbördes relationer samt samspelen dem emellan beskrivas. Målet är sedan att ramverket ska kunna används för att beskriva hur en aktiv strategi för förvaltning av infrastruktur för järnväg kan formas. Forskningsarbetet kan indelas i fyra delar. I den första delen studeras teori om underhåll, strategi och ramverk. Med denna som bas görs sedan en kartläggning av nuläget. I den andra delen genomförs en analys där nuläget jämförs med teorin och avvikelser konstateras. Den tredje delen utgörs av ett experiment som löper genom den första och andra delen. I experimentet görs ett försök att identifiera drift- och underhållsmål utifrån Banverkets övergripande mål och sedan koppla dessa mot hur Banverket planerar och utför drift och underhåll för att slutligen jämföra dessa mot faktorer som vänder fokus från kostnad till värdeökning. I den fjärde delen diskuteras analysens resultat och slutsatser. Analysen mynnar ut i ett förslag till ett ramverk som visar vilka externa och interna faktorer som bör beaktas då en drift- och underhållsstrategi formas. Ramverket visar att underhållsstrategin bör vara i samklang med budget- och upphandlingsstrategin samt pekar på de viktiga samverkansområdena mellan trafikutövare, entreprenör och den interna producenten av farbar bana, Banverket Trafik. Nödvändiga insatser för drift och underhåll och underhåll bör styras av behovet, men i den statliga järnvägssektorn styrs insatserna också av regleringsbrev och interna föreskrifter. Detta begränsar banförvaltarens handlingsutrymme och i första skedet bör en översyn av föreskrifterna påbörjas för att identifiera gapet mellan krav och resultat. Ramverket pekar ut de faktorer som strategin måste ta hänsyn till samt deras inbördes relationer. Vissa av dessa faktorer är styrande och svåra för Banverket att påverka t.ex. ägarens krav, järnvägslagen, anslagsfinansiering och politiska beslut. Andra faktorer har flexibilitet att påverka resultatet och genom ett långsiktigt tänkande kan dessa användas för att inleda processen med att vända en reaktiv strategi till en proaktiv.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.