Details

R&D and Profits : Is there relationship?

by Forsmark, Magnus; Ericson, Carl; Luu, Joakim

Abstract (Summary)
Introduction: Purpose: Method: Results: The discussions of the significance of R & D on firm performances have been intense throughout recent years. Some claim that not all companies would benefit from R & D while others argue the opposite. However it is considered that R & D indeed is an important factor for future profits. It certainly facilitates for technological improvement and contributes with product developments and quality advance. R & D adds new knowledge that is useful both from a microeconomic perspective i.e. companies and a macroeconomic i.e. countries. In the short run R & D will not result in any noticeable differences, but in the long term the outcomes will indicate positive effects. The objective of the thesis is to study if there is a relation between R & D and firm profits. The authors’ expectation is that the findings from the paper will provide both investors and research intense companies with valuable information that will constitute for a basis estimating the value of implementing R & D in a particular company. A quantitative approach has been chosen in order to complete our studies. The data is obtained through companies’ annual reports and statistics from stock exchanges. Finally the figures will be compiled in Microsoft Excel and thereby analyzed in SPSS, more exactly the Spearman rank relation coefficient The result indicates that there is no clear relationship between R & D and EBIT. However as EBIT levels vary greatly between different industries, the authors decided to conduct an industry analysis. Since the only sector with large enough sample was the manufacturing industry, it was the only one which was purposeful to analyze. In this case, the outcome resulted in a strong positive correlation. In the second hypothesis between R & D and growth the Spearman rank did show a positive correlation for the manufacturing industry. The third hypothesis dealing with R & D-to-sales and annual return, however only showed a small negative correlation. i Bachelor’s Thesis in Finance Title: Author: Tutor: R & D and Profits Carl Ericson, Magnus Forsmark & Joakim Joakim Luu Magnus Hult Date: 2006-01 200 01-09 01 09 Subject terms: Research & Development, Finance, Profits, Sales Growth, Annual return turn Sammanfattning Inledning: Syfte: Metod: Resultat: Debatterna om huruvida FoU har för inverkan på företags prestationer har varit intensiva de senaste åren. Somliga hävdar att inte alla företag vinner på FoU medan andra påstår raka motsatsen. Dock bör FoU emellertid betraktas som en viktig faktor för framtida vinster. Det underlättar säkerligen för tekniska framsteg och bidrar med produkt utvecklingar samt kvalitets förbättringar. FoU gynnar ny kunskap som är nyttig från både en mikroekonomisk synvinkel d.v.s. företag och en makroekonomisk aspekt d.v.s. länder. Inom en kort tidsperiod resulterar FoU inte till någon märkbar skillnad, men inom det långa loppet kommer det att antyda på positiva effekter. Målet med uppsatsen är att undersöka om det finns något samband mellan FoU and företagsvinster. Författarnas förhoppningar är att resultaten från studien kommer att bidra med användbar information som både investerare och forsknings intensiva företag kan ta del av och utvärdera. En kvantitativ infallsvinkel har valts att genomföra vår undersökning på. Data har erhållits genom företags årsredovisningar och statistik från börslistor. Slutligen har alla siffror sammanställts i Microsoft Excel and därefter analyserats i SPSS, närmare bestämt Spearman rank relation coefficient. Resultaten visar att det inte finns något samband mellan FoU och rörelseresultat. Däremot då rörelseresultat varierar kraftigt mellan olika industrier valde författarna att genomföra en branschanalys istället. Problemet här var att endast tillverkningsindustrin som hade ett tillräckligt urval för att det skulle vara givande att göra en sådan analys. I detta fallet resulterade undersökningen i ett starkt positivt samband mellan FoU och vinster. I den andra hypotesen mellan FoU och tillväxt visade Spearman rank testet en positiv relation. Den tredje och sista hypotesen med FoU genom försäljning och årlig avkastning visade ett svagt negativt samband. ii Kandidatuppsats inom företagsekonomi Titel: Författare: Handledare: Forskning och Vin Vinster inster Carl Ericson, Magnus Forsmark & Joakim Luu Magnus Hult Datum: 2006-01 01-09 01 09 Ämnesord Ämnesord: Forskning och Utveckling, Finansiering, Lönsamhet, Försäljnings nings tillväxt, Årlig avkastning
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:research development finance profits sales growth

ISBN:

Date of Publication:02/08/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.