Details

Quality management and sustainability :exploring stakeholder orientation

by Johansson, Peter

Abstract (Summary)
I dagens samhälle agerar många organisationer i en miljö med stark konkurrens, där krav och förväntningar snabbt kan ändras. För att överleva måste alla organisationer tillfredsställa krav och förväntningar från ett antal aktörer som, om deras krav inte uppfylls, kan få företaget att misslyckas. Dessa aktörer kallas för "stakeholders" (förutsättningsskapare). Samtidigt som organisationer kämpar för att överleva har det blivit allt viktigare att alla agerar på ett sätt som inte motverkar global hållbarhet. Under de senaste årtiondena har en rad ledningssystem introducerats för att underlätta ledning av organisationer mot både organisatorisk och global hållbarhet. I den här uppsatsen har offensiv kvalitetsutveckling, standardiserade miljöledningssystem och stakeholderteori undersökts för att bidra till kunskapen om hur organisationer kan ledas för att uppnå både organisatorisk och global hållbarhet. För att genomföra forskningen har en arkivanalys med nio tillverkande svenska företag genomförts för att undersöka om deras miljöprestanda har förbättrats under det senaste årtiondet och om eventuella förbättringar kan kopplas till certifieringen av ett miljöledningssystem. Även en fallstudie har genomförts för att undersöka hur organisationer kan ledas för att uppnå både organisatorisk och global hållbarhet. Resultaten från forskningen visar att de undersökta företagen har förbättrat sin miljöprestanda, dock är kopplingen till certifieringen av miljöledningssystemet inte uppenbar. Resultaten innehåller även en stakeholder-modell, bland annat bestående av nedanstående formuleringar, vilken skulle kunna vara användbar för att integrera stakeholdersynsättet i offensiv kvalitetsutveckling. Organisatorisk hållbarhet uppnås om organisationen kontinuerligt kan uppfylla eller överträffa krav från sina stakeholders. Stakeholders är de aktörer som: (i) bidrar med nödvändiga förutsättningar och, (ii) om deras krav och förväntningar inte uppfylls, kan dra tillbaka dessa förutsättningar och därmed orsaka oacceptabel skada eller får organisationen att misslyckas. Målet för offensiv kvalitetsutveckling skulle därför kunna bli för organisationen att uppfylla, eller helst överträffa, krav och förväntningar från kunder samtidigt som organisationen även uppfyller krav från övriga stakeholders. För att inte motverka global hållbarhet borde alla organisationer agera för att uppfylla, eller helst överträffa, krav och förväntningar från stakeholders utan att minska möjligheten för andra aktörer att tillfredsställa sina behov, varken nuvarande eller kommande behov. Förhoppningen är att den framtagna stakeholdermodellen ska kunna användas både i befintliga och kommande managementkoncept för att leda företag mot både organisatorisk och global hållbarhet.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.