Details

Qualitat de làrea deducació física. El cas dels centres que imparteixen leducació secundària obligatòria de la ciutat de Barcelona, La

by González Arévalo, Carles

Abstract (Summary)
RESUM: Lestudi és un diagnòstic de la situació actual de leducació física a la ciutat de Barcelona amb una doble finalitat: duna banda, proporcionar una eina per avaluar la qualitat de làrea deducació física i, duna altra obrir camins per a futures recerques en educació física. La pregunta de la investigació Quina és la qualitat de làrea educació física als centres docents dESO a la ciutat de Barcelona? és una pregunta de tipus descriptiu perquè pretén donar compte de les variables que determinaran la qualitat de làrea deducació física dels centres dESO de la ciutat. Barcelona és una ciutat suficientment representativa de les diferents categories dàrees deducació física amb les quals ens podem trobar: districtes diversos, centres duna sola línia, centres grans, centres amb dependències jurídiques diferents (privats, públics, etc.), centres on a més es cursen cicles formatius relacionats amb lactivitat física i lesport, centres amb moltes installacions o sense installacions esportives, centres amb departament deducació física o sense departament... La tesi té doncs, com a objectiu principal, collaborar en la recerca dindicadors clau per valorar la qualitat de làrea deducació física en letapa preactiva, és a dir abans de la interacció directa amb lalumnat. A partir de la revisió bibliogràfica realitzada en lestat de la qüestió al voltant de tres eixos fonamentals: qualitat, educació i àrea deducació física, sha establert el marc teòric de la recerca. Així, shan establert cinc nivells de qualitat, des dun primer nivell de qualitat normativa determinat per decisions preses per ladministració educativa, fins arribar a un cinquè nivell de qualitat operativa en el qual el professorat de làrea es converteix en el protagonista de canvis que afavoreixin la millora. Shan seleccionat els indicadors agrupats en tres dimensions: entrada (context), procés (acció educativa) i sortida (resultats). Mitjançant entrevistes demoscòpiques als caps de departament de 198 centres de secundària -dun total de 227 que durant el curs 2002-2003 formaven lunivers de centres que impartien lESO a la ciutat de Barcelona- i utilitzant com a instrument dobservació un qüestionari format per 59 preguntes, es va procedir a recollir la informació de cada indicador. La recollida de les dades i la posterior introducció al programa estadístic SPSS va permetre lanàlisi estadística. Fins aquí una primera aproximació als resultats finals, més aviat descriptius, de la situació de làrea deducació física a la ciutat. Daquesta primera part de lestudi es deriva la tria dels indicadors de qualitat de làrea deducació física. La recerca culmina amb el disseny dun instrument dautoavaluació de la qualitat de làrea deducació física (AQUAEF) perquè cada centre pugui detectar els punts forts de la seva àrea que val la pena que mantingui, així com els punts febles en els quals cal una millora. Una eina daquestes característiques facilitarà lanàlisi des del professorat de làrea motivat per la millora continua de leducació física. SUMMARY: "The quality of the physical education area The case of the centers that distribute the obligatory secondary education of the Barcelona city" TEXT: The study is a diagnosis of the present situation of the physical education to the Barcelona city with one double purpose: on the one hand, to provide a tool to evaluate the quality of the physical education area and, by another one to open future lines of investigation in physical education. The thesis has then, like principal objective, to collaborate in the indicating search of key to value the quality of the physical education area in the pre active phase, its to say before the direct interaction with the pupils. From the bibliographical revision made in the state of the question around three fundamental axes: quality, education and physical education area, the theoretical frame of the investigation has settled down. The indicators grouped in three dimensions have been selected: entrance (context), process (educative action) and exit (results). By means of interviews to the heads of department of 198 centers of secondary - of a total of 227 that during course 2002-2003 formed the universe of centers that distributed the stage of obligatory secondary education in Barcelona city and using as observation instrument a questionnaire formed by 59 questions, were come to collect of each indicator. The thesis culminates with the design of evaluation instrument of the quality of physical education area (AQUAEF), a tool that will facilitate the analysis on the part of the teaching staff of the area motivated by the improvement continues of the physical education. RESUMEN EN CASTELLANO: TÍTULO DE LA TESIS: "La calidad del área de educación física. El caso de los centros que imparten la educación secundaria obligatoria de la ciudad de Barcelona" TEXTO DEL RESUMEN: El estudio es un diagnóstico de la situación actual de la educación física a la ciudad de Barcelona con una doble finalidad: por un lado, proporcionar una herramienta para evaluar la calidad del área de educación física y, por otro abrir líneas de investigación futuras en educación física. La tesis tiene pues, como objetivo principal, colaborar en la búsqueda de indicadores clave para valorar la calidad del área de educación física en la fase preactiva, es decir antes de la interacción directa con el alumnado. A partir de la revisión bibliográfica realizada en el estado de la cuestión alrededor de tres ejes fundamentales: calidad, educación y área de educación física, se ha establecido el marco teórico de la investigación. Se han seleccionado los indicadores agrupados en tres dimensiones: entrada (contexto), proceso (acción educativa) y salida (resultados). Mediante entrevistas demoscópicas a los jefes de departamento de 198 centros de secundaria de un total de 227 que durante el curso 2002-2003 formaban el universo de centros que impartían la etapa de ESO en la ciudad de Barcelona- y utilizando como instrumento de observación un cuestionario formado por 59 preguntas, se procedió a recoger la información de cada indicador. La tesis culmina con el diseño de un instrumento de auto evaluación de la calidad del área de educación física (AQUAEF), una herramienta que facilitará el análisis por parte del profesorado del área motivado por la mejora continúa de la educación física.
Bibliographical Information:

Advisor:Puig Barata, Nuria; Delgado, Buenaventura

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:teoria i història de l educació

ISBN:

Date of Publication:04/21/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.