Details

Proteases i inhibidors com a models per a estudis de relació estructura-funció i agregació

by Pallarès i Goitiz, Irantzu

Abstract (Summary)
La present tesi és un reflex de les dues línies dinvestigació principals del nostre grup de recerca. Per una banda, lestudi de la relació estructura funció de les carboxipeptidases i els seus inhibidors, que constitueix la línia de treball en la que el grup hi porta treballant durant més anys. La segona part de la tesi està centrada en lestudi del plegament i lagregació proteica, més concretament en lestudi de models proteics en els que es pot induir la formació destructures amiloïdòtiques, i en el desenvolupament de mètodes de predicció de lagregació de les proteïnes a partir de la seva seqüència. Part I: La carboxipeptidasa A1 és lenzim prototip de les carboxipeptidases de la subfamília A/B. En aquesta tesi sha obtingut lestructura tridimensional de la CPA1 humana a la resolució de 1,6 Å. Lestructura de la CPA1 humana a alta resolució aporta detalls addicionals per a aprofundir en lestudi del seu mecanisme catalític, a més a més, constitueix un motlle excel·lent per a modelar sobre d ella lestructura de carboxipeptidases de gran rellevància fisiològica com les implicades en el processament dhormones i neurotransmissors. En el segon capítol de la primera part de la tesi es presenta lestructura tridimensional del complex entre la latexina i la carboxipeptidasa A4 humanes. La caracterització funcional de la latexina mitjançant estudis dinhibició permet descriure-la com un inhibidor de carboxipeptidases dunió forta i de tipus no-competitiu. En el complex, linhibidor es situa a la part superior del canal dentrada al centre actiu de la carboxipeptidasa. La superfície coberta per la latexina és molt més gran que la descrita en altres complexes proteasa-inhibidor i, en la inhibició no hi participa cap dels seu extrems. En base a aquests resultats, en el present treball es suggereix que les latexines constitueixen la família dinhibidors endògens de les A/B metal·locarboxipeptidases de vertebrats. Part II: El tercer capítol, amb el que sobre aquesta segona part, demostra que la latexina podria esdevenir un bon model per a lestudi dels estats prefibril·lars formats a partir dun estat totalment desplegat. A diferència de la latexina que pot ser emprada com a model de proteïna intrínsecament desestructurada, en el quart capítol de la tesi es presenta un treball desenvolupat amb l?-quimotripsina. És una proteïna que en lestat natiu té un plegament de tipus barril-?, un dels més habituals a la natura. En aquest cas la formació de fibres amiloides requereix la formació prèvia dun intermediari parcialment plegat ric en estructura ?. El primer i el segon treball daquesta segona part són un reflex dels dos models de proteïnes que es troben implicades en el desenvolupament de les malalties amiloïdogèniques. En el cas de la latexina, la formació destructures amiloides requereix del desplegament total de la proteïna, pel que seria un model adequat per a lestudi de les malalties en les que la proteïna que origina lagregació es troba intrínsecament desestructurada. En canvi, el model de l?-quimotripsina sajustaria al de les proteïnes globulars on el procés dagregació requereix de la formació dun estat parcialment plegat ric en estructura ?. Els resultats obtinguts són indicatius de que la capacitat de formar aquestes estructures es pot considerar una habilitat general de totes les cadenes polipeptídiques. Tot i això, la propensió per fer-ho varia molt entre seqüències diferents. En el darrer i cinquè treball de la present tesi, sha desenvolupat un mètode per a predir aquestes regions facilitadores de lagregació, les quals són potencials dianes terapèutiques. La diferència principal entre els escassos mètodes de predicció trobats a la literatura i el que es presenta en la tesi és lorigen de les dades que sutilitzen per generar el perfil dagregació de la proteïna; mentre que en la resta de mètodes descrits susen fórmules matemàtiques amb valors teòrics que són assignats a regions específiques de la seqüència, en aquest treball shan usat les dades experimentals dun sistema in vivo desenvolupat anteriorment al grup.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Vendrell i Roca, Josep; Ventura i Zamora, Salvador

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:406 departament de bioquimica i biologia molecular

ISBN:

Date of Publication:07/18/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.