Details

Produktplacering : ett sätt att kommunicera varumärkesidentitet?

by Ljungberg, Emma; Rodrigo, Isabel

Abstract (Summary)
Bakgrund: Dagens konsumenter ställs inför allt fler valmöjligheter, då utbudet av varor och tjänster ständigt ökar. Det blir därmed allt viktigare för konsumentvaruproducenter att differentiera sig. Om en märkesinnehavare inte lyckas att särskilja sin produkt, kan det bli svårt att få konsumenterna att se fördelarna med just den produkten, och försäkra dem om att det är den och ingen annan som de behöver. Ett sätt att särskilja produkten är genom att skapa en differentierande varumärkesidentitet. Det räcker dock inte med en stark varumärkesidentitet, märkesinnehavaren måste även ha förmågan att kommunicera identiteten på ett sätt som uppmärksammas av de konsumenter man riktar sig till. Det finns idag en mängd olika sätt att kommunicera sitt budskap och ett stort antal kanaler som företag kan göra det genom. Ett verktyg som inte nämns i kommunikationsmixen, men som blir allt vanligare, är produktplacering. Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för produktplaceringens förmåga att kommunicera ett varumärkes identitet, sett ur märkesinnehavares perspektiv. Avgränsningar: Vi har valt att avgränsa vår studie till att enbart behandla produktplacering i svensk spelfilm. Genomförande: Vi har gjort en kvalitativ studie där vårt empiriska material utgörs av fyra personliga intervjuer, varav tre respondenter var representanter för märkesinnehavare som har produktplacerat och en var produktplaceringsagent. Den teoretiska referensramen är uppbyggd kring tre huvudsakliga teoribildningar; kommunikationsteorier, teorier om varumärkesidentitet samt teorier om konsumentbeteende, där tonvikten ligger på förstnämnda. Resultat: Sammanfattningsvis kan vi se att produktplacering har goda förutsättningar för att kommunicera ett varumärkes identitet, under vissa premisser. Produktplaceringen måste antingen stöttas av en cross promotion- kampanj eller exponera en produkt med tydliga fysiska karaktäristika som en del av varumärkesidentiteten. Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:product placement brand identity marketing communication consumer behaviour staffan hård af segerstad

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.