Details

Product quality through experience feedback in industrialised housing

by Meiling, John

Abstract (Summary)
Avhandlingen omfattas av en kappa och fyra artiklar; I-IV. Arbetet har bedrivits med inriktning mot produktkvalitet och erfarenhetsåterföring. Hypotetiskt ger industriellt byggande högre kvalitet och bättre kontroll än traditionellt byggande. Industriella byggare arbetar med prefabricerade byggnadsdelar som monteras på byggarbetsplatsen. En typ av industriellt byggande är att tillverka volymer med trästomme, så kallad trävolymbyggnad, denna form av produktion strävar efter kontroll över produkten och processen. Berörda företag genomgår nu en utvecklingsfas från att vara traditionella husbyggare till industrier där kvalitetsutveckling prioriteras. Detta visar sig i relationen till underleverantörer, där relationerna är långsiktiga och väldefinierade för den industriella hustillverkaren. Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka produktkvalitet genom erfarenhetsåterföring på en aggregerad produktnivå inom industriellt byggande. Tanken är att betrakta huset som en produkt, inte som ett byggnadsprojekt och på så vis nyttogöra sig teoribildning inom Lean och kvalitetsutveckling. Kvalitativa och kvantitativa data har samlats in från fallstudier rörande trätrappor och trävolymbyggnad. Den första fallstudien inbegriper en volymbyggare och en trapptillverkare, studien presenteras i artikel I, förutom en kompletterande undersökning som endast redovisas i kappan. Ett flertal intervjuer har genomförts, både semistrukturerade och fokusgrupp intervjuer. Dessutom har en enkät genomförts med 700 hyresgäster boende i 13 bostadsområden, där även en slitagestudie utfördes. En multipel fallstudie med fyra trävolymbyggare presenteras i artikel II till IV. Resultaten baseras på empirisk data från semistrukturerade intervjuer och statistisk analys av kodade felanmärkningar från befintliga besiktningsprotokoll. Kodning har skett med avseende på felens ursprung, orsak och åtgärd. Den första fallstudien visar att husbyggnadsföretagets ledning inte har prioriterat produktutveckling. Vilket medför att nödvändiga data för utförandet av livslängdsplanering inte finns tillgänglig. Detta beror på att erfarenhetsdata inte har någon naturlig organisatorisk hemvist på företaget. Den multipla fallstudien visar att företagen lägger ner arbete på att effektivisera fabrikstillverkningen men att erfarenhetsåterföring mellan avdelningarna inte fungerar, även om organisationen egentligen är väl anpassad att inbegripa erfarenhetsåterföring. Att ta vara på tidigare erfarenheter är av stor vikt vid industriell tillverkning, vilket visar sig i undersökningen, då 21 % av de undersökta felen härstammar från projekteringsskedet och från byggsystemet. Baserat på avhandlingens syfte och genom att studera kvalitetsutveckling och Lean kan konstateras att industriella husbyggare inte utnyttjar etablerade metoder för kvalitetsutveckling av sina produkter. Vidare framkommer det att produktkvalitén är samma som inom traditionellt byggande. Men det är också tydligt att förutsättningarna finns genom en högre grad av produkt- och produktionskontroll samt genom utvecklat samarbete med underleverantörer. Erfarenhetsåterföring fungerar inte eftersom produktutveckling och kvalitetsarbete inte är prioriterade områden. För närvarande förekommer ingen systematisk kodning och sortering av erfarenheter från produktionsprocessen.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.