Details

Problemes psicològics, temperament i capacitat cognitiva a l'edat de 6 anys: Factors predictors i factors associats

by Esparó Hidalgo, Griselda

Abstract (Summary)
RESUM PROBLEMES PSICOLÒGICS, TEMPERAMENT I CAPACITAT COGNITIVA A LEDAT DE 6 ANYS: FACTORS PREDICTORS I FACTORS ASSOCIATS. Des de la perspectiva de la psicopatologia del desenvolupament, es considera que la psicopatologia és el producte dun procés continu, on han intervingut i interaccionat entre ells una sèrie de factors biopsicosocials i que dóna lloc, al mateix temps, tant a la anormalitat com a la normalitat de la conducta. Lestudi daquest procés és un objectiu fonamental des daquesta perspectiva, i les investigacions longitudinals ens permeten detectar canvis i estabilitats al llarg del desenvolupament, així com factors predictors de futures anomalies. En aquesta tesi, presentem en un primer capítol els conceptes referents a aquest marc teòric i pràctic de la psicopatologia del desenvolupament. Centrat ja aquest marc, els capítols segon i tercer shan dedicat a lepidemiologia i a la descripció estructurada i resumida de factors de risc. El temperament i la capacitat cognitiva han estat tractats específicament en els darrers capítols de la introducció perquè shan considerat importants en relació als objectius de la tesi. El present estudi té com a objectiu investigar els factors associats i els factors predictors de psicopatologia a ledat de sis anys, així com també els diferents factors predictors de característiques del temperament i de capacitat cognitiva als sis anys. La mostra estudiada consisteix en 130 nens de població no clínica, dels quals 80 han estat seguits des del naixement fins als 6 anys i les seves mares des del període pre-concepcional fins al període postpart. La resta de nens han estat avaluats únicament a ledat de 6 anys. Les mesures obtingudes de la mare són: el nivell socio-econòmic, lEPQ-A, lSTAI i el BDI. Les mesures obtingudes durant el primer any de vida en els nens són: lNBAS de Brazelton, el test de Bayley i el test de Fagan. Als 6 anys shan avaluat els problemes psicològics i les competències, a través del CBCL (pares) i el test de IOWA (mestres). Shan obtingut els trets de temperament a través de lescala DOTS, i el QI a través de la prova de WPPSI. Els resultats indiquen diferències entre sexes, observant a ledat de 6 anys un major número de factors associats a la psicopatologia en el sexe masculí. També observem diferències entre sexes en lefecte que tenen els factors predictors sobre els problemes psicològics, el temperament i el QI. En el sexe masculí sha observat una millor capacitat predictiva de les variables estudiades. Els factors temperamentals neonatals són importants predictors de psicopatologia en nens. Únicament en els problemes psicològics observem una capacitat predictiva de les característiques psicològiques maternes. Els clústers del NBAS prediuen problemes psicològics únicament en nens. Per altra part, també prediuen diferents dimensions de temperament en els dos sexes i el QI verbal i manipulatiu, en nens i nenes respectivament. El test de Bayley es mostra predictor sobre les característiques temperamentals i la capacitat cognitiva en els dos sexes. El test de Fagan únicament prediu el QI en el sexe masculí. De la mateixa manera, la percepció neonatal dels pares mostra major capacitat predictiva en el sexe masculí. En conclusió, observem diferències entre sexes en lefecte dels factors estudiats sobre les diferents característiques psicològiques avaluades, trobant-se una major influència dels factors associats i predictors sobre els problemes psicològics en el sexe masculí. Per altra part també shan trobat diferències entre sexes en la predicció de QI i =?ûçjomltemperament.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Fernández Ballart, Joan; Canals Sans, Josepa

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de psicologia

ISBN:

Date of Publication:10/08/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.