Details

Problematik och lösningar vid våtrumsstambyten

by Andersson, Magnus

Abstract (Summary)
Abstract Literature studies are showing that 600 000 apartment block where built in Sweden between 1961 to 1970, it is now time for this existence to renovate their bathroom mains. The techniques that are competing about the big renovation projects are the traditional way of bathrooms renovations, Relining and the Prefabricated-bathroom. The main part of this report is a study of these three techniques but the report also describes problems that can emerge when renovating bathroom mains and it gives general information regarding Sweden’s building existence. The traditional way of renovating bathroom mains, when the old bathroom is torn down and a new one is built using the old shell, is a full-scale and a timeconsuming project. To minimize, among other things, costs, building time and constructions waste, there have come up new and less time-consuming techniques. As recently as 1990 the first Relining renovation was made in Sweden. This is today intact and this shows that this kind of renovation technique has a service life of at least 18 years. Thanks to the molding of the pipes, the new pipes do not get any joints or splices, which reduces the hazards of dampness damages. After a bathroom main change, when using the Relining technique, there is a chance that a consumer with less knowledge thinks that the bathroom is intact and that it should be so for a long time, but in as much as only the pipes has been renovated it could lead to that a compact layer keeps leaking without any operations being made. The Prefabricated-bathrooms, which technique also is new, consist in that the new bathroom is built in the old one. When Rum I Rum AB renovated bathrooms they are using a ventilation column if any future dampness that cane be ventilated through the doorstep out of the bathroom. This is a prise worthy renovation that involves consideration regarding the future, when possible leakage can be located directly so that no damages will be created. There is however a risk that there is a sense of a “prefabricated feeling”, that is to say less there are less options when it comes to the design. Now when the million program are in the need of bathroom mains renovation I believe that the Prefabricated-bathroom is the best choice. The largest number of these bathrooms have similar design or the same shaping, which gives the advanced logistic that the Prefabricated-bathrooms has a benefit to achieve all the renovation that is needed. 1 Innehållsförteckning Sammanfattning Litteraturstudier visar att det mellan år 1961 och 1970 byggdes 600 000 flerbostadshus i Sverige, tiden är nu inne för en renovering av dessa byggnaders våtrumsstammar. De tekniker som konkurrerar om de stora renoveringsarbetena är den klassiska stambytesrenoveringen, Relining och Prefab-badrum. Huvuddelen av denna uppsats utgörs av en undersökning av de tre teknikerna men rapporten beskriver också problem som kan uppstå vid renoveringar av våtrumsstammar och den ger en allmän redovisning för Sveriges byggnadsbestånd. Den klassiska stamrenoveringsmetoden, då det gamla badrummet rivs ut och ett nytt badrum byggs upp utifrån den gamla stommen, är ett omfattande och tidskrävande projekt. För att minimera bland annat kostnader, byggtid och byggavfall har man tagit fram nya, mindre tidskrävande tekniker. Så sent som år 1990 gjordes den första Relining renoveringen i Sverige. Denna är idag intakt vilket tyder på att livslängden för denna typ av renovering är minst 18 år. Tack vare att rören gjuts får de nya rören varken fogar eller skarvar, vilket minskar risken för fuktskador. Efter ett stambyte då man använt sig av Relining kan dock en mindre kunnig konsument tro att badrummet är intakt och kommer att så vara en lång tid framöver, men eftersom endast ledningarna renoveras, skulle detta kunna leda till att ett tätskikt kan fortsätta att läcka utan något ingrepp görs. Prefab-badrummen, vars teknik också är ny, bygger på att ett nytt badrum byggs i det gamla, vilket minimerar rivningsarbetet. När Rum i Rum AB renoverar badrummen använder de sig utav en ventilationsspalt för att eventuell framtida fukt ska kunna ventileras ut genom öppningen vid tröskeln in till badrummet. Detta är en prisvärd renovering som innefattar ett framtidstänkande, då eventuella läckor kan upptäckas direkt så några skador inte hinner bildas. Det finns dock en risk för en ”prefab” känsla ges, det vill säga mindre valmöjligheter när det gäller utformningen. Nu när miljonprogrammet kommer att behöva en stamrenovering anser jag att Prefab-badrummen är det bästa alternativet. De flesta av dessa badrum har liknande eller till och med samma utformning, vilket skulle gynna den utvecklade logistiken som finns inom Prefab-badrummen för att då hinna med all renovering som behövs. Nyckelord Klassiskt stambyte, Relining, Prefab-badrum, kv. Assessorn 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning .................................................................................... 4 1.1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:09/17/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.