Details

Prefabrication strategies in the timber housing industry :a comparison of Swedish and Austrian markets

by Nord, Tomas, PhD

Abstract (Summary)
Möjligheten att bygga höga byggnader med trästomme i Sverige kom som en följd av införandet av funktionsbaserade byggregler i mitten av 1990-talet. Samtidigt fanns ett behov av att effektivisera den traditionellt projektorienterade byggprocessen där industriellt förtillverkade systemprodukter sågs som en möjlig lösning. Detta utgjorde drivkraften till att ett antal träbyggnadsföretag har skapats och utvecklat produktstrategier och systemlösningar för högre hus i trä. Även i ett europeiskt perspektiv har det skapats ökade möjligheter för träbyggprodukter inom husbyggandet via regeländringar, vilket påverkat företagens strategier. Ett exempel är Österrike där arkitektur och teknik varit förtecken i utvecklandet av olika produktstrategier inom träbyggnadsindustrin. Omvärldsfaktorer och dessas förändring påverkar hur träbyggföretag skapar och utvecklar sina företagsstrategier. Denna avhandling syftar till att beskriva och analysera den strategiska utvecklingen av träbyggföretag i Sverige och Österrike. Avhandlingen har sin teoretiska bas i strategiteorier, där passningen mellan interna och externa förutsättningar ligger till grund för hur företag utvecklar konkurrensfördelar. Resultaten är baserade på data insamlade via en multipel fallstudie där två fall från Sverige respektive Österrike ingick. Resultaten visar att de österrikiska träbyggföretagens strategiska utveckling har skett inom ramen för vad som är givet av den etablerade byggprocessen. Träbyggnader har haft sina givna marknader och företagens strategiska agerande har varit med ett inifrån-ut-perspektiv. Det strategiska agerande har präglats av att utveckla effektiva interna processer med fokus på konstruktionskunnande, flexibla produktionsmetoder och byggplatsåtaganden för att öka konkurrensförmågan. De svenska träbyggföretagens strategiska utveckling har skett inom ramen för vad som är möjligt utifrån de förändrade grundförutsättningarna, och delvis avvikande från normen i byggprocessen. Träbyggföretagen har haft ett utifrån-in perspektiv och utvecklat träbyggsystem baserade på standardiserade modul- eller planelement. Samarbeten med olika projekteringsresurser har varit viktiga för erbjudanden med hetsåtagande. Resultaten visar att det finns ett starkt samband i kopplingen mellan grundförutsättningar - byggprocess - företagsagerande. När förändringar i grundförutsättningar sker som avviker från byggprocessens etablerade norm skapas möjligheter för företag med passande resurser och erbjudanden.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.