Details

"Pojkar kan också tycka om rosa" : Om barnböckers förmedlande av genus och barns uppfattningar om pojkar och flickor

by Olsson, Matilda

Abstract (Summary)

Syftet med detta examensarbete var att belysa genusperspektivet i ett antal bilderböcker för förskolebarn samt att ge en bild av några barns uppfattningar om flickor och pojkar. De teoretiska utgångspunkterna fokuserades på barns genusskapande utifrån de stora utvecklingspsykologiska teorierna men en beskrivning av kamraters samt barnböckers påverkan på barns genusskapande gavs också. Forskningsmetoden som användes var kvalitativ, bl.a. beroende på att endast en förskoleavdelning medverkade i studien. I undersökningen analyserades åtta barnböcker där det visade sig att böckerna ofta gav en stereotyp bild av könen men också att det förekom flera exempel då könsstereotyperna bröts. Genom intervjuer med åtta förskolebarn kom det dessutom fram att barns uppfattningar om flickor och pojkar var mycket flexibla och att gränsen för vad som var typiskt för respektive kön var tämligen flytande. Resultatet av arbetet blev alltså att både barnböckerna och barnens uppfattningar gav mångtydiga bilder av begreppen kön och genus.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:genus barnböcker könsroll stereotyp identitet förskola education pedagogik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.