Details

Podcasting som komplement i undervisningen : En deskriptiv studie av lärares erfarenheter av att använda podcasting i undervisningen

by Maksumic, Sejla

Abstract (Summary)

Syftet med denna studie var att studera lärares undervisningserfarenheter av att använda podcasting och vilka fördelar de anser att detta kan ha i undervisningen. För att undersöka detta har jag utfört kvalitativa intervjuer med två lärare på en skola där podcasting används. I de teoretiska delarna redogörs vad podcasting är, hur den används, vilka möjligheter som finns med podcasting, för och nackdelar och vad forskningen antyder kring ämnet. Studien visar att det finns möjligheter att förändra och utveckla dagens undervisningssätt med hjälp av podcasting. Viktigt att notera är då att podcasting är avsett som ett komplement till undervisningen och har inte som syfte att ersätta dagens undervisningsmetoder. Podcasting kan användas som hjälp vid repetition samt ge möjlighet att ta del av undervisningen på andra platser än på skolan, något som leder till att det blir ett flexibelt lärande. Det framkom även att de intervjuade lärarna uppfattade det som att eleverna hade en positiv inställning till podcasting eftersom de fann hjälpmedlet intressant och kände sig bekanta med tekniken. De tyckte även att föräldrarnas reaktion var positiv, då de kunde ta del av matematiklektionerna genom filmerna och på så vis få mer insyn i skolan.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:podcasting podfilms ikt blogg podconsignment it poddsändningar podfilmer pedgogical work pedagogiskt arbete

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.